ผศ.นพ.อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์

ได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
Next

อาจารย์ นพ.อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว (Family medicine)  ได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ และสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว จากแพทยสภา ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นางสาวปัจมาภรณ์ บุษบรรณ

รางวัลขวัญใจมหาชนด้านการบริการดีเด่น
Next

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 เนื่องในวันครบรอบ 26 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรีศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติชื่นชมคุณค่าบุคลากรประจำปี 2561

ซึ่ง นางสาวปัจมาภรณ์ บุษบรรณ พยาบาลวิชาชีพ ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนด้านการบริการดีเด่น   โดยจบพยาบาลศาสตรบัณฑิต  จากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TOP