Logo hospital
เบนเนอร์เบอร์ศูนย์การแพทย์ฯ

คณะผู้บริหารโรงพยาบาล

อธิการบดี

ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
e-mail : sombat.th@wu.ac.th

อาจารย์สุวิทย์

รองอธิการบดี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

รศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี
e-mail : wsuwit@wu.ac.th

อาจารย์ดวงกมล

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายการแพทย์

อ.พญ.ดวงกมล ศิริอาชวะวัฒน์
e-mail : doungkamol.si@wu.ac.th

อ.จงกลนี

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายการพยาบาล

ศาสตราภิชาน ดร.จงกลณี เรืองอัมพร
e-mail : jongkolnee.re@wu.ac.th

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายเครือข่ายสัมพันธ์

ผศ.กำไล สมรักษ์
e-mail : kamlai.so@wu.ac.th