Logo hospital
เบนเนอร์เบอร์ศูนย์การแพทย์ฯ

คณะผู้บริหารโรงพยาบาล

รูปอธิการบดีสายสะพาย

อธิการบดี

ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
e-mail : sombat.th@wu.ac.th

สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี

รองอธิการบดี

รศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี
e-mail : wsuwit@wu.ac.th

นายแพทย์อารักษ์ วงศ์วรชาติ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายแพทย์อารักษ์ วงศ์วรชาติ

รองฝ่ายแพทย์

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายการแพทย์

ผศ.นพ.ปวรุตม์ พวงศรี
e-mail : pavarud.pu@wu.ac.th

อ.จงกลนี

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายการพยาบาล

ศาสตราภิชาน ดร.จงกลณี เรืองอัมพร
e-mail : jongkolnee.re@wu.ac.th

รองผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายเครือข่ายสัมพันธ์

ผศ.กำไล สมรักษ์
e-mail : kamlai.so@wu.ac.th

รองผู้บริหาร

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหาร

นายประสิทธิชัย บุญส่ง
e-mail : prasittichai.bo@wu.ac.th