Logo hospital
เบนเนอร์เบอร์ศูนย์การแพทย์ฯ

วัคซีน(Vaccine)

     วัคซีน คือ สารที่มีคุณสมบัติบางประการเหมือนเชื้อโรค เมื่อวัคซีนเข้าสู่ร่างกาย ร่างกายจึงเกิดการตอบสนองต่อสารนั้นเหมือนตอนที่ร่างกายเราได้รับเชื้อ นั่นคือมีการสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านเชื้อนั้นๆ ขึ้นทำให้เมื่อถึงเวลารับเชื้อโรคจริงๆ ร่างกายก็จะหลั่งภูมิคุ้มกันออกมาได้รวดเร็ว วัคซีนจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพราะจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะมีการติดเชื้อของร่างกายได้เป็นอย่างดี 

วัคซีนสำหรับผู้ใหญ่

ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

* หมายถึง วัคซีนที่ฉีดได้ทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก

**หมายเหตุ ราคานี้ยังไม่รวมค่าฉีดและค่าบริการ**

วัคซีนสำหรับเด็ก

ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

* หมายถึง วัคซีนที่ฉีดได้ทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก

**หมายเหตุ ราคานี้ยังไม่รวมค่าฉีดและค่าบริการ**

วัคซีนไข้เลือดออก