Logo hospital
เบนเนอร์เบอร์ศูนย์การแพทย์ฯ

การบริการ แผนกผู้ป่วยใน

ปัจจุบันเปิดบริการ 426 เตียง และมีแผนขยายในอนาคตเต็มจำนวน 750 เตียง

ราคาห้องพัก

ห้องผู้ป่วยพิเศษ VIP
(รวมห้องพักญาติ 1 ห้อง)
4,000 ฿ ราคา /คืน
  • ราคารวมอาหาร
ห้องพักญาติ
Previous slide
Next slide

ราคาห้องพัก

ห้องผู้ป่วยพิเศษ (เดี่ยว)
2,500 ฿ ราคา /คืน
  • ราคารวมอาหาร
Previous slide
Next slide

ราคาห้องพัก

ห้องผู้ป่วยวิกฤต ICU
2,000 ฿ ราคา /คืน
  • ราคารวมอาหาร
Previous slide
Next slide

ราคาห้องพัก

ห้องพิเศษรวม (แยกส่วน)
1,000 ฿ ราคา /คืน
  • ราคารวมอาหาร

ราคาห้องพัก

ห้องพิเศษรวม
700 ฿ ราคา /คืน
  • ราคารวมอาหาร

หมายเหตุ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ติดต่อสอบถามที่โรงพยาบาล โทร 0 7547 9999 หรือ 080 469 7447
ทุกวัน เวลา 08.00 - 16.00 น.

มีแผนกผู้ป่วยในต่างๆ ดังนี้

แผนกผู้ป่วยในพิเศษ

เปิดบริการ จำนวน 24 เตียง

แผนกผู้ป่วยในพิเศษรวม

เปิดบริการ จำนวน 61 เตียง

แผนกผ่าตัด

เปิดบริการ จำนวน 12 ห้อง

แผนกทารกแรกคลอด

เปิดบริการ จำนวน 10 เตียง

แผนกห้องคลอด

เปิดบริการ จำนวน 12 เตียง

แผนกผู้ป่วยวิกฤต ICU

เปิดบริการ จำนวน 22 เตียง