Logo hospital
เบนเนอร์เบอร์ศูนย์การแพทย์ฯ
banner_ตรวจสุขภาพ

การตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นเป็นการป้องกันและค้นหาโรคหรือภาวะผิดปกติในร่างกาย เพื่อให้รู้ว่าเป็นโรคและรักษาได้  ตั้งแต่เนิ่นๆ หรือหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงก่อนที่จะเป็นโรคร้ายแรง ช่วยลดอัตราการป่วย และอัตราการเสียชีวิตได้

65-11-10 โปรแกรมตรวจสุขภาพ อัพเดท-03 (Medium)
65-11-10 โปรแกรมตรวจสุขภาพ อัพเดท
โปรแกรมตรวจสุขภาพคู่รัก
65-11-10 โปรแกรมตรวจสุขภาพ อัพเดท-03 (Medium)

ขั้นตอนในการเตรียมตัวตรวจสุขภาพ
ก่อนการตรวจสุขภาพ
- พักผ่อนให้เพียงพอ (ไม่ควรต่ำกว่า 8 ชม.)
- งดดื่มสุรา หรือกาแฟ ในคืนก่อนการตรวจสุขภาพ เพราะอาจจะทำให้ความดันโลหิตสูงกว่าที่เป็นจริงได้
การเก็บปัสสาวะ
- รับภาชนะใส่ปัสสาวะ วันที่ตรวจสุขภาพ ณ จุดรับภาชนะ
- เก็บปัสสาวะในช่วงกลาง (Midstream urine) ปล่อยปัสสาวะช่วงแรกทิ้ง
- เก็บปัสสาวะลงในภาชนะ 3/4 ของกระป๋อง ปิดฝาให้สนิท
- สุภาพสตรีที่อยู่ในช่วงมีประจำเดือนควรแจ้งเจ้าหน้าที่และไม่ควรเก็บปัสสาวะส่งตรวจ
การเอกซเรย์ทรวงอก
- สุภาพสตรีควรสวมชุดที่เป็นคนละท่อน ควรเป็นเสื้อที่ถอดสะดวก เพราะต้องถอดเสื้อชั้นในและชั้นนอกออก
- งดใส่เครื่องประดับใดๆที่เป็นโลหะ
- หากตั้งครรภ์หรือไม่แน่ใจว่าตั้งครรภ์ไม่ควรเอกซเรย์
การเจาะเลือด
- ผู้ที่อายุต่ำกว่า 35 ปี ไม่ต้องงดอาหาร เนื่องจากไม่ต้องตรวจไขมันและน้ำตาลในเลือด
- ผู้ที่มีอายุมากกว่า 35 ปี และผู้ที่อายุต่ำกว่า 35 ปี ประสงค์จะตรวจไขมันและน้ำตาลในเลือดเพิ่ม งดอาหารและเครื่องดื่มก่อนการเจาะเลือดอย่างน้อย 12 ชั่วโมง
- หลังเจาะเลือดเสร็จ สามารถรับประทานอาหารได้ทันที
- ควรใส่เสื้อผ้าที่พับแขนขึ้นได้ ไม่รัดแน่น เพื่อความสะดวกในการเจาะเลือด
- หลังเจาะเลือดเสร็จ ควรพับแขน ไว้อย่างน้อย 5-10 นาที และหากมีรอยช้ำเขียวบริเวณเจาะเลือดแสดงว่าเส้นเลือดแตกไม่ควรนวดคลึงบริเวณที่เส้นเลือดแตก
การเก็บอุจจาระ
- ส่งตลับสำหรับเก็บอุจจาระล่วงหน้า ไปยังหน่วยงาน
- เขียนชื่อ-สกุล ที่สติ๊กเกอร์ให้ชัดเจน ติดที่ข้างตลับ
- ควรเก็บอุจจาระตอนเช้าของวันที่มาตรวจ (หากจำเป็นต้องเก็บล่วงหน้า ควรไว้ที่ 4 ˚c ไม่เกิน 24 ชม.)
- ใช้ช้อน (ในกระปุก) ตักอุจจาระขนาดเท่าปลายนิ้วก้อย
- ปิดฝาให้สนิทและทำความสะอาดภายนอกตลับให้สะอาด ใส่ถุงซิปล๊อค
- นำมาส่ง วันที่ตรวจสุขภาพ ณ จุดรับสิ่งส่งตรวจ
คลินิกตรวจสุขภาพ
เปิดให้บริการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.00 น. - 16.00 น.
โทร. 0 7547 9999 กด 0

**โปรแกรมตรวจสุขภาพคู่รัก ไม่ต้องงดน้ำ งดอาหาร กรุณาโทรนัดล่วงหน้า**