Logo hospital
เบนเนอร์

ประธาน

ผศ.กำไล สมรักษ์

รองประธาน

นางฐิตารีย์ สุทธิจันทร์

เลขานุการ

นางสาวฟาติน สันองค์

คณะกรรมการ

ภกญ.รุชดา หล้าจิ

กรรมการ

รับผิดชอบพื้นที่แผนกเภสัชกรรม

นายนิยม ชุมเอียด

กรรมการ

รับผิดชอบพื้นที่แผนกเอกซเรย์

นางสาวพัชรี บุญแก้ว

กรรมการ

รับผิดชอบพื้นที่แผนกห้องปฎบัติการ

นางสาวชุดาณัฏฐ์ ขุนฤทธิ์แก้ว

กรรมการ

รับผิดชอบพื้นที่แผนกผู้ป่วยนอก

นางสาวพิมพ์ชนก ไกรนุกูล

กรรมการ

รับผิดชอบพื้นที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

นายศุภชัย เพชรหัสษ์

กรรมการ

รับผิดชอบพื้นที่สำนักงานชั้น 1 ห้องพักรับประทานอาหาร

นางทรายขวัญ โคจีจุล

กรรมการ

รับผิดชอบพื้นที่สำนักงานชั้น 2 และห้องประชุม 201

นายณัฐกร สรรพบพิตร

กรรมการ

ดูแลเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์

นางทัตพิชา ศิริรักษ์

กรรมการ

กรรมการพื้นที่สำนักงานชั้น 2 และห้องประชุม 201

นายวิทยา ปานประยูร

กรรมการ

ดูแลด้านสิ่งแวดล้อม (รวมห้องน้ำและลานจอดรถ)

นางสาวฉมธร ชูช่วยสุวรรณ

กรรมการ

ดูแลเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์

นางสาวศุภกานต์ ช่วยชู

กรรมการ

กรรมการด้านสิ่งแวดล้อม (รวมห้องน้ำและลานจอดรถ)

แผนการดำเนินงาน ปีงบ 2563

ภาพกิจกรรมการอบรมอพยพหนีไฟและดับเพลิงขั้นต้น (3-4 สิงหาคม 2563)

ภาพกิจกรรม Big Cleaning (17 กรกฎาคม 2563)

ภาพการตรวจประเมิน 30 กรกฎาคม 62

ภาพก่อนหลังการทำBig Cleaning

ภาพกิจกรรมอบรมดับเพลิง-หนีไฟ 25-26 มิถุนายน 62

ภาพกิจกรรมอบรม5ส ภายในหน่วยงาน วันที่ 4 และ 6 มิถุนายน 62

ภาพบรรยากาศาการตรวจ 5ส ครั้งที่1 12/02/62