Logo hospital
เบนเนอร์เบอร์ศูนย์การแพทย์ฯ

ความก้าวหน้าการก่อสร้าง

progress

อยู่ระหว่างการก่อสร้างเฟสที่2

ความเป็นมา

     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในระยะเริ่มแรก ณ อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้บริการ แก่บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งสนับสนุนด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ แก่สำนักวิชากลุ่ม วิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัย โดยเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา และเปิดรักษาอย่างเป็นทางการแก่บุคคลภายนอก(Grand Opening) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งมีบุคคลสำคัญและผู้มีชื่อเสียงมาร่วมพิธีเปิดดังกล่าวจำนวนมาก อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น นายกสภามหาวิทยาลัย ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน  สมาชิกผู้แทนราษฏรจังหวัดนครศรีธรรมราช และตัวแทนหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

    ตามนโยบายการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2553 รัฐบาลได้จัดงบประมาณในการก่อสร้างจำนวนเงินประมาณ 5,600 ล้านบาท บนเนื้อที่ 405 ไร่ และเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนมีนาคม ปี 2559 โดยมีแผนก่อสร้าง จำนวน 7 อาคาร  ประกอบไปด้วย อาคาร A, B, C, D, E, F,และ G  ซึ่งในระยะแรกจะดำเนินการก่อสร้างจำนวน 5 อาคาร ได้แก่  A, B, C, D,และ F และจะแล้วเสร็จปลายปี พ.ศ. 2562 โดยเปิดให้บริการได้ในต้นปี 2564 จำนวน 120 เตียง