Menu

ประวัติความเป็นมา

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในระยะเริ่มแรก ณ อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้บริการ แก่บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งสนับสนุนด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ แก่สำนักวิชากลุ่ม วิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัย โดยเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา 
           ตามนโยบายการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2553 รัฐบาลได้จัดงบประมาณในการก่อสร้างจำนวนเงิน 5,600 ล้านบาท บนเนื้อที่ 405 ไร่  และเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนมีนาคม ปี 2559 จำนวน 7 อาคาร  ประกอบไปด้วย อาคาร A, B, C, D, E, และ F ซึ่งคาดว่าก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2562 รับรองผู้มาใช้บริการมากกว่า 1,000,000 คนต่อปี เมื่อการก่อสร้างตึกแล้วเสร็จ พร้อมเปิดให้บริการใน ปี 2563 ก็จะเพิ่มจำนวนเตียง จนถึง 750 เตียง และเปิดให้บริการรักษาในระดับตติยภูมิ คือ ให้บริการดูแลรักษาโรคที่ซับซ้อนและใช้เครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีชั้นสูงใหม่ล่าสุด รวมถึงการศึกษาวิจัยการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ด้วย รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านศูนย์หัวใจ 2.ด้านศูนย์มะเร็ง 3.ด้านศูนย์ผิวหนัง 4.ด้านศูนย์ผู้สูงอายุ และเป็นศูนย์ในการรับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอื่น ๆ ในเขตภาคใต้ตอนบน

         

เป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล

พันธกิจ

1.เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสำนักวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2.เพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัยของสำนักวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

3.เพื่อให้บริการด้านการแพทย์และสาธาณสุขแก่ประชาชน