Logo hospital
เบนเนอร์เบอร์ศูนย์การแพทย์ฯ

คลินิกทั่วไป

1.คลินิกโรคทั่วไป
2.คลินิกตรวจสุขภาพ
3.คลินิกวัคซีน

คลินิกเฉพาะทาง

1.คลินิกอายุรกรรม
2.คลินิกเด็ก
3.คลินิกศัลยกรรม
4.คลินิกตา
5.คลินิกโรคผิวหนังและความงาม
6.คลินิกกระดูกและข้อ
7.คลินิกรักษ์ใจ(จิตเวช)
8.คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
9.คลินิกสูตินรีเวช
10.คลินิกหู คอ จมูก
11.คลินิกสุขภาพดี
12.คลินิกโรคทางเดินหายใจ

คลินิกทันตกรรม

อาคารอำนวยการ (โถงอาคารA) ชั้น 1

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เปิดบริการ 24 ชั่วโมง อาคาร B ชั้น G

กรุณาโทรนัดตรวจล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 0 7547 9999 ในวันและเวลาราชการ

คลินิกทั่วไป

คลินิกทั่วไป อาคาร D ชั้น 1 (อาคารฝั่งลานจอดรถ)
เปิดบริการ ดังนี้
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00-20.00 น.
วันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00-12.00 น.

นายแพทย์ปวีณ ตั้งงามสกุล
แพทย์หญิงชุติกาญจน์ เทพรักษ์
แพทย์หญิงมทินา งดงามทวีสุข
แพทย์หญิงชนัญชิดา วัชราภรณ์
แพทย์หญิงจิดาภา ภู่ริยะพันธ์
แพทย์หญิงวรารัตน์ ช่วยพิทักษ์
แพทย์หญิงดวงกมล วรรณกิตติคุณ
นายแพทย์นนทกร แก้วเรือง
นายแพทย์ธนเดช เพิงมาก
แพทย์หญิงสุดารัตน์ เสมอตน
นายแพทย์กิตติธัช นวรุ่งนิรันทร์
(สลับออกตรวจ)

คลินิกตรวจสุขภาพ อาคาร C ชั้น 2
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
เวลา 08.00-16.00 น
คลินิกวัคซีน อาคาร A ชั้น 1
วันเวลาบริการกรุณาติดต่อสอบถามล่วงหน้า

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19

ตารางแพทย์ออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

คลินิกทันตกรรม

คลินิกทันตกรรม อาคาร A ชั้น 1
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00-20.00 น
วันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตกฤษ์ เวลา 08.00-16.00 น.
1.ทพญ.ฐิมาพร บูชากรณ์
2.ทพญ.พาขวัญ โสภาคย์
3.ทพ.ศศิศ รัตนจินดา

คลินิกเฉพาะทาง

คลินิกศัลยกรรม
อาคาร B ชั้น 2

👩🏼‍⚕️นพ.สมชาย ไวกิตติพงษ์
วันจันทร์ เวลา 08.00 ถึง 16.00 น.
วันพุธ เวลา 08.00 ถึง 16.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 ถึง 16.00 น.
👩🏼‍⚕️พญ.วิชชุดา วงศ์วิวัฒน์
วันอังคาร เวลา 08.30 ถึง 12.00 น.
วันวันพุธ เวลา 08.30 ถึง 16.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 ถึง 16.00 น.
คลินิกสูตินรีเวชกรรม
อาคาร D ชั้น 2

👩🏼‍⚕️พญ.ภัทริกา บุณยพิพัฒน์
วันจันทร์ เวลา 08.00 ถึง 20.00 น.
วันพุธ เวลา 08.00 ถึง 20.00 น.

👩🏼‍⚕️นพ.นันทวัฒน์ ทองทิพย์
วันอังคาร เวลา 08.00 ถึง 20.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 ถึง 20.00 น.
คลินิกกระดูกและข้อ
อาคาร B ชั้น 1

นพ.วชิรพงษ์ ชนะ (ออร์โธปิดิกส์ สาขา ข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม)
วันจันทร์ เวลา 08.00 น. ถึง 20.00 น.
วันอังคาร เวลา 08.00-16.00 น.
วันพุธ เวลา 08.00 น. ถึง 20.00 น.
คลินิกอายุรกรรม
อาคาร D ชั้น 1


👩🏼‍⚕️อ.พญ.ดวงกมล ศิริอาชวะวัฒน์ (อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา)
วันจันทร์ เวลา 08.30 ถึง 20.00 น.
วันอังคาร เวลา 08.00 ถึง 12.00 น.

👩🏼‍⚕️ผศ.พญ.วันดี ชั้นประเสริฐภิญโญ (อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา)
วันอังคาร เวลา 13.00 ถึง 16.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 ถึง 12.00 น.
วันศุกร์ เวลา 13.00 ถึง 16.00 น.
วันเสาร์ (ทุกสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)
เวลา 08.00 ถึง 12.00 น.

👩🏼‍⚕️อ. นพ.วีรเธียร ถวัลย์วงศ์ศรี (ตจวิทยาหรือผิวหนัง)
วันพุธ 08.00 ถึง 12.00 น.
วันศุกร์ 13.00 ถึง 16.00 น.

👩🏼‍⚕️พญ.สัญหพรรณ / พญ.พรณภัส (เวชศาสตร์ครอบครัว)
วันพุธ 08.00 ถึง 16.00 น.
คลินิกตา
อาคาร D ชั้น 1


👩🏼‍⚕️ ผศ.นพ.ลั่นหล้า อุดมเวช (จักษุวิทยาเด็กและโรคตาเหล่)
วันพุธ เวลา 08.00 ถึง 12.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 ถึง 16.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 16.00 - 20.00 น. ( สัปดาห์ที่ 1 และ 3 )

👩🏼‍⚕️ พญ.อาธิตญา เด่นวัฒนา (Part time)
วันจันทร์ เวลา 16.00 ถึง 20.00 น.
วันพุธ เวลา 16.00 ถึง 20.00 น.

👩🏼‍⚕️นพ.นฤดม สัตยาวุธ (Part time)
วันพฤหัสบดี เวลา 16.00 ถึง 20.00 น.(สัปดาห์ที่ 2 และ 4)
วันเสาร์ เวลา 08.00 ถึง 12.00 น.

👩🏼‍⚕️ พญ.สาริศา สุภาวิมล หรือ 👩🏼‍⚕️นพ.นฤดม สัตยาวุธ (Part time) วันศุกร์ เวลา 08.00 ถึง 16.00 น.
👩🏼‍⚕️ นพ.สุวิทย์ คงบันดาลสุข
วันจันทร์ เวลา 08.00 ถึง 16.00 น.
วันศุกร์ เวลา 08.00 ถึง 16.00 น.
คลินิกรักษ์ใจ(จิตเวช)
อาคาร D ชั้น 2 แบ่งเป็น 2 คลินิก


คลินิกรักษ์ใจ (ตรวจวินิจฉัย ประเมินโดยจิตแพทย์)
👩🏼‍⚕️อ.นพ.ปวรุตม์ พวงศรี
วันจันทร์ เวลา 08.00 ถึง 12.00 น.
วันอังคาร เวลา 08.00 ถึง 12.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 ถึง 12.00 น.
วันศุกร์ เวลา 08.00 ถึง 16.00 น.

นางสาวหฤทัย จงไกรจักร (พยาบาลเฉพาะทาง)
คลินิกภูมิใจ (ให้คำปรึกษา รักษาด้วยจิตบำบัด)
ทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.00 น.

คลินิกกุมารเวชกรรม (คลินิกเด็ก)
อาคาร D ชั้น 2
👩🏼‍⚕️ผศ.พญ.นนทพรรณ ผาสุข
(กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ)
วันจันทร์ เวลา 08.00 ถึง 16.00 น.
วันศุกร์ เวลา 13.00 ถึง 16.00 น.

👩🏼‍⚕️ผศ.นพ.ชัยวัฒน์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร
(โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก)
วันอังคาร เวลา 08.30-12.00 น.
วันพุธ เวลา 08.30-16.00 น.
วันศุกร์ เวลา 08.30-12.00 น.
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและฝังเข็ม อาคาร B ชั้น 2

👩🏼‍⚕️อ.พญ.ยิ่งสุมาลย์ เจาะจิตต์
วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 ถึง16.00 น.
คลินิกหู คอ จมูก
อาคาร D ชั้น 1


👩🏼‍⚕️พญ.ตรีสุคนธ์ จิตพันธ์ (Part time)
วันพุธ เวลา 08.00 ถึง16.00 น.

👩🏼‍⚕️พญ.ฐาปณีย์ แสนพล (Part time)
วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 ถึง16.00 น.
คลินิกโรคผิวหนังและความงาม
👩🏼‍⚕️นพ.วีรเธียร ถวัลย์วงศ์ศรี
วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 ถึง 16.00 น.
วันศุกร์ เวลา 8.00-12.00 น.

ทุกวันเสาร์ สัปดาห์ที่ 2 และ 4
เวลา 08.00 ถึง 12.00 น.
อาคาร B ชั้น 2

ตารางแพทย์ออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรนัดล่วงหน้า