คลินิกทั่วไป

1.คลินิกโรคทั่วไป
2.คลินิกตรวจสุขภาพ

คลินิกเฉพาะโรค

ตรวจเฉพาะโรค
2 คลินิก

1.คลินิกถันยเมตต์(เต้านม)
2.คลินิกโรคหอบหืดและภูมิแพ้

ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

คลินิกเฉพาะทาง

ตรวจเฉพาะทาง
8 คลินิก

1.คลินิกอายุรกรรม
2.คลินิกเด็ก
3.คลินิกศัลยกรรม
4.คลินิกตา
5.คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว
6.คลินิกกระดูกและข้อ
7.คลินิกรักษ์ใจ(จิตเวช)
8.คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

คลินิกพิเศษ

เปิดนอกเวลาหรือคลินิกที่เปิดเดือนละ 1 วัน จำนวน 4 คลินิก
1.คลินิกสูตินรีเวช
2.คลินิกตา
3.คลินิก หู คอ จมูก
4.คลินิกโรคผิวหนัง เลเซอร์ผิวพรรณ และความงาม

ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

โทรนัดตรวจล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 0 7567 3059 ในวันและเวลาราชการ

คลินิกทั่วไป

การเปิดบริการ
จ.-ศ. เวลา 08.00-20.00 น
ส.-อา และวันหยุดนักขัตกฤษ์ เวลา 08.00-12.00 น.
พญ.สุปรียา ผดุงศักดิ์
นพ.วิทวัส ห้องเม่ง
นพ.โพชฌงค์ อุทัยทัศน์
พญ.ชนัญชิดา นุ่มน้อย
คลินิกตรวจสุขภาพ
จ.-ศ. เวลา 08.00-16.00 น

คลินิกเฉพาะโรค

คลินิกถันยเมตต์(เต้านม)
วันจันทร์สัปดาห์แรกของเดือน เวลา 13.00-16.00 น.
อาจารย์ พญ. พิระดา ยินเจริญ
คลินิกโรคภูมิแพ้และหอบหืด
วันอังคาร เวลา 13.00-16.00 น.
อาจารย์ นพ.ธีระพันธ์ สงนุ้ย

ตารางแพทย์ออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

คลินิกเฉพาะทาง

คลินิกอายุรกรรม
วันจันทร์ เวลา 08.30-16.00 น.
วันอังคาร เวลา 08.30-12.00 น.
อาจารย์ พญ.ดวงกมล ศิริอาชวะวัฒน์
วันอังคาร เวลา 13.00-16.00 น.
วันพุธ เวลา 08.30-16.00 น.
อาจารย์ พญ.วันดี ชั้นประเสริฐภิญโญ
วันพฤหัสบดี เวลา 08.30-12.00 น.
วันศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.
อาจารย์ พญ.นภารัตน์ สุขเกลี้ยง
วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น.

อาจารย์แพทย์ด้านอายุกรรม (สลับเวรตรวจ)
คลินิกเด็ก
วันจันทร์ เวลา 09.00-16.00 น.
วันศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น.
อาจารย์ พญ.นนทพรรณ ผาสุข
วันอังคาร เวลา 09.00-16.00 น.
พฤหัสบดี เวลา 09.00-12.00 น.

อาจารย์ นพ.ธีระพันธ์ สงนุ้ย
วันพุธ เวลา 09.00-16.00 น.
วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น.
อาจารย์ นพ.ชัยวัฒน์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร
คลินิกศัลยกรรม
อาจารย์ นพ.ลิขิต มาตระกูล
วันพุธ เวลา 08.00-12.00 น.
วันศุกร์ เวลา 08.00-12.00 น.
อาจารย์ พญ.พิระดา ยินเจริญ
วันจันทร์ เวลา 08.00-12.00 น.
วันอังคาร เวลา 08.00-12.00 น.
คลินิกตา
วันจันทร์ เวลา 13.00-16.00 น. (คอนแทคเลนส์)
วันพฤหัสบดี เวลา 08.00-20.00 น.
อ.นายแพทย์ลั่นหล้า อุดมเวช

วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
พญ.สาริศา สุภาวิมล หรือ นพ.นฤดม สัตยาวุธ
คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว
วันพุธ เวลา 09.00-16.00 น.
รศ.นพ.อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและฝังเข็ม
วันพฤหัสบดี เวลา 08.00-16.00 น.
อาจารย์ พญ.ยิ่งสุมาลย์ เจาะจิตต์
คลินิกกระดูกและข้อ
วันจันทร์ เวลา 8.00-16.00 น.
วันอังคาร เวลา 8.00-12.00 น.
วันพุธ เวลา 8.00-12.00 น.
อาจารย์พญ.เพ็ญพรรณ เลิศวัฒนชัย
คลินิกรักษ์ใจ(จิตเวช) แบ่งเป็น 2 คลินิก
คลินิกตรวจใจ (ตรวจวินิจฉัย ประเมินโดยจิตแพทย์)
วันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันศุกร์
เวลา 08.00-12.00 น.
อาจารย์ นพ.ปวรุตม์ พวงศรี
คลินิกภูมิใจ (ให้คำปรึกษา รักษาด้วยจิตบำบัด)
ทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.00 น.
นางสาวหฤทัย จงไกรจักร (พยาบาลเฉพาะทาง)

ตารางแพทย์ออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

คลินิกพิเศษ

คลินิกตา
ทุกวันจันทร์และวันพุธ
เวลา 16.00-20.00 น.
แพทย์หญิงอาธิตญา เด่นวัฒนา
ทุกวันพฤหัสบดี
เวลา 16.00-20.00 น.
อ.นายแพทย์ลั่นหล้า อุดมเวช
คลินิกโรคผิวหนัง เลเซอร์ผิวพรรณ และความงาม
ทุกวันจันทร์และวันพุธ
เวลา 16.00-20.00 น.
นายแพทย์สศิษฎ์ ฟุ้งตระกูล
คลินิกสูตินรีเวช
ทุกวันอังคาร สัปดาห์ ที่ 2 และ 4
เวลา 09.00-12.00 น.
คลินิกสูตินรีเวชนอกเวลา
ทุกวันอังคาร
เวลา 16.00-20.00 น.

ตารางแพทย์ออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรนัดล่วงหน้า