Logo hospital
เบนเนอร์เบอร์ศูนย์การแพทย์ฯ

คลินิกทั่วไป

1.คลินิกโรคทั่วไป
2.คลินิกตรวจสุขภาพ
3.คลินิกวัคซีน

คลินิกเฉพาะทาง

1.คลินิกอายุรกรรม
2.คลินิกเด็ก
3.คลินิกศัลยกรรม
4.คลินิกตา
5.คลินิกโรคผิวหนังและความงาม
6.คลินิกกระดูกและข้อ
7.คลินิกรักษ์ใจ(จิตเวช)
8.คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
9.คลินิกสูตินรีเวช
10.คลินิกหู คอ จมูก
11.คลินิกสุขภาพดี

คลินิกทันตกรรม

อาคารอำนวยการ (โถงอาคารA) ชั้น 1

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เปิดบริการ 24 ชั่วโมง อาคาร B ชั้น G

ตารางเวรแพทย์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรนัดตรวจล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 0 7547 9999 กด 0 ในวันและเวลาราชการ

คลินิกทั่วไป

คลินิกทั่วไป อาคาร D ชั้น 1 (อาคารฝั่งลานจอดรถ)
เปิดบริการ ดังนี้
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00-20.00 น.
วันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00-16.00 น.

นายแพทย์ปวีณ ตั้งงามสกุล
แพทย์หญิงชุติกาญจน์ เทพรักษ์
แพทย์หญิงมทินา งดงามทวีสุข
แพทย์หญิงชนัญชิดา วัชราภรณ์
แพทย์หญิงจิดาภา ภู่ริยะพันธ์
แพทย์หญิงวรารัตน์ ช่วยพิทักษ์
แพทย์หญิงดวงกมล วรรณกิตติคุณ
นายแพทย์นนทกร แก้วเรือง
นายแพทย์ธนเดช เพิงมาก
แพทย์หญิงสุดารัตน์ เสมอตน
นายแพทย์กิตติธัช นวรุ่งนิรันทร์
(สลับออกตรวจ)

คลินิกตรวจสุขภาพ อาคาร C ชั้น 2
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
เวลา 08.00-16.00 น
คลินิกวัคซีน อาคาร A ชั้น 1
วันเวลาบริการกรุณาติดต่อสอบถามล่วงหน้า

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19

ตารางเวรแพทย์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรนัดตรวจล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 0 7547 9999 กด 0 ในวันและเวลาราชการ

คลินิกทันตกรรม

คลินิกทันตกรรม อาคาร A ชั้น 1
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00-20.00 น
วันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตกฤษ์ เวลา 08.00-16.00 น.
1.ทพญ.ฐิมาพร บูชากรณ์
2.ทพญ.พาขวัญ โสภาคย์
3.ทพ.ศศิศ รัตนจินดา

คลินิกเฉพาะทาง

คลินิกศัลยกรรม
อาคาร B ชั้น 2

👩🏼‍⚕️นพ.สมชาย ไวกิตติพงษ์
วันจันทร์ เวลา 08.00 -16.00 น.
วันพุธ เวลา 08.00 - 16.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 - 16.00 น.
👩🏼‍⚕️พญ.วิชชุดา วงศ์วิวัฒน์
วันอังคาร เวลา 08.30 - 12.00 น.
วันวันพุธ เวลา 08.30 -16.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 16.00 น.
คลินิกสูตินรีเวชกรรม
อาคาร D ชั้น 2

👩🏼‍⚕️พญ.ภัทริกา บุณยพิพัฒน์
วันจันทร์ เวลา 08.00 -20.00 น.
วันพุธ เวลา 08.00 - 20.00 น.

👩🏼‍⚕️นพ.นันทวัฒน์ ทองทิพย์
วันอังคาร เวลา 08.00 - 20.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 -20.00 น.
คลินิกกระดูกและข้อ
อาคาร B ชั้น 1

นพ.วชิรพงษ์ ชนะ (ออร์โธปิดิกส์ สาขา ข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม)
วันจันทร์ เวลา 08.00 - 12.00 น. และ 17.00 - 20.00 น.
วันอังคารเวลา 08.00 น. - 12.00 น.
วันพุธ เวลา 08.00 - 12.00 น. และ 17.00 - 20.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 น. - 12.00 น.

นพ.เดชรัตน์ อิ่มใจ (Part time)
วันอังคาร เวลา 17.00 - 20.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 17.00 - 20.00 น.
คลินิกกุมารเวชกรรม (คลินิกเด็ก)
อาคาร D ชั้น 2
👩🏼‍⚕️ผศ.พญ.นนทพรรณ ผาสุข
(กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ)
วันจันทร์ เวลา 08.00 ถึง 16.00 น.
วันศุกร์ เวลา 13.00 ถึง 16.00 น.

👩🏼‍⚕️ผศ.นพ.ชัยวัฒน์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร
(โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก)
วันอังคาร เวลา 08.30-12.00 น.
วันพุธ เวลา 08.30-16.00 น.
วันศุกร์ เวลา 08.30-12.00 น.

👩🏼‍⚕️พญ.บุรฉัตร ศักดิ์ศรีเทวี
วันอังคาร เวลา 08.30-12.00 น.
วันพุธ เวลา 08.30-16.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 08.30-16.00 น. และ 17.00-20.00 น.
วันศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.

👩🏼‍⚕️อาจารย์ พญ. ตระการตา เอียดประพาฬ
วันจันทร์ เวลา 08.30-16.00 น.
วันอังคารเวลา 08.30-16.00 น. และ 17.00-20.00 น.
วันพุธ เวลา 08.30-16.00 น.

👩🏼‍⚕️นพ. ฐากูร บุษย์เพชร
วันจันทร์ เวลา 13.00-16.00 น.
วันพุธ เวลา 08.30-16.00 น. และ 17.00-20.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 08.30-16.00 น.
วันศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.
คลินิกอายุรกรรม
อาคาร D ชั้น 1


👩🏼‍⚕️อ.พญ.ดวงกมล ศิริอาชวะวัฒน์ (อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา)
วันจันทร์ เวลา 08.30-20.00 น.
วันอังคาร เวลา 08.00-12.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น.

👩🏼‍⚕️ผศ.พญ.วันดี ชั้นประเสริฐภิญโญ (อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา)
วันจันทร์ เวลา 08.30-12.00 น.
วันอังคาร เวลา 08.30-16.00 น.
วันพุธ เวลา 08.30 ถึง 16.00 น.
วันเสาร์ (ทุกสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)
เวลา 08.30-12.00 น.

👩🏼‍⚕️อ. นพ.วีรเธียร ถวัลย์วงศ์ศรี (ตจวิทยาหรือผิวหนัง)
วันพุธ 08.30-12.00 น.

👩🏼‍⚕️รศ.นพ.อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ (เวชศาสตร์ครอบครัว)
วันพุธ 08.30-16.00 น.

👩🏼‍⚕️ พญ. คุณัญญา บุญชูวงศ์ (อายุรศาสตร์)
วันจันทร์ 08.30-16.00 น.
วันอังคาร 08.30-16.00 น.
วันพุธ 16.00-20.00 น.
วันพฤหัสบดี 13.00-20.00 น.

👩🏼‍⚕️ อาจารย์ พญ. นิชดา คมกมล (อายุรศาสตร์)
วันจันทร์ 13.00-16.00 น.
วันพฤหัสบดี 08.30 -16.00 น.
วันศุกร์ 08.30-12.00 น.

👩🏼‍⚕️ อาจารย์ นพ. มนวริศญ สกลนภา (อายุรศาสตร์)
วันพุธ 08.30-16.00 น.
วันศุกร์ 08.30 -16.00 น.
คลินิกรักษ์ใจ(จิตเวช)
อาคาร D ชั้น 2 แบ่งเป็น 2 คลินิก


คลินิกรักษ์ใจ (ตรวจวินิจฉัย ประเมินโดยจิตแพทย์)
👩🏼‍⚕️อ.นพ.ปวรุตม์ พวงศรี
วันจันทร์ เวลา 08.00 ถึง 12.00 น.
วันอังคาร เวลา 08.00 ถึง 12.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 ถึง 12.00 น.
วันศุกร์ เวลา 08.00 ถึง 16.00 น.

👩🏼‍⚕️นพ.ฐิรวัฒน์ อัครสุต (Part time)
วันพุธ เวลา 08.30 ถึง 12.00 น.
วันศุกร์ เวลา 08.30 ถึง 12.00 น.

คลินิกภูมิใจ (ให้คำปรึกษา รักษาด้วยจิตบำบัด)
นางสาวหฤทัย จงไกรจักร (พยาบาลเฉพาะทาง)
ทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.00 น.

คลินิกตา
อาคาร D ชั้น 1


👩🏼‍⚕️ ผศ.นพ.ลั่นหล้า อุดมเวช (จักษุวิทยาเด็กและโรคตาเหล่)
วันพุธ เวลา 08.00 ถึง 12.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 ถึง 12.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.00 น. ( สัปดาห์ที่ 1 และ 3 )
วันพฤหัสบดี เวลา 17.00 ถึง 20.00 น. ( สัปดาห์ที่ 1 และ 3 )

👩🏼‍⚕️ อาจารย์ พญ. วรารี ศรียุทธไกร ( จักษุวิทยา โรคต้อหิน)
วันอังคาร เวลา 08.30 ถึง 16.00 น.
วันอังคาร เวลา 17.00 ถึง 20.00 น.
วันพุธ เวลา 13.00 ถึง 16.00 น.

👩🏼‍⚕️ นพ.สุวิทย์ คงบันดาลสุข
วันจันทร์ เวลา 08.00 ถึง 16.00 น.
วันจันทร์เวลา 17.00 ถึง 20.00 น. (สัปดาห์ที่ 2 และ 4)
วันอังคาร เวลา 08.00 ถึง 16.00 น.
วันอังคาร เวลา 17.00 ถึง 20.00 น.
วันศุกร์ เวลา 08.00 ถึง 16.00 น.

👩🏼‍⚕️ พญ.อาธิตญา เด่นวัฒนา (Part time) จักษุวิทยาโรคจอตา
วันจันทร์ เวลา 17.00 ถึง 20.00 น.
วันพุธ เวลา 17.00 ถึง 20.00 น.

👩🏼‍⚕️นพ.นฤดม สัตยาวุธ (Part time)
วันพฤหัสบดี เวลา 17.00 ถึง 20.00 น. (สัปดาห์ที่ 2 และ 4)
วันเสาร์ เวลา 08.00 ถึง 12.00 น.
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและฝังเข็ม อาคาร B ชั้น 2

👩🏼‍⚕️อ.พญ.ยิ่งสุมาลย์ เจาะจิตต์
วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 ถึง16.00 น.
คลินิกโรคผิวหนังและความงาม
👩🏼‍⚕️นพ.วีรเธียร ถวัลย์วงศ์ศรี
วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 ถึง 16.00 น.
วันศุกร์ เวลา 8.00-12.00 น.

ทุกวันเสาร์ สัปดาห์ที่ 2 และ 4
เวลา 08.00 ถึง 12.00 น.
อาคาร B ชั้น 2

ตารางเวรแพทย์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรนัดตรวจล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 0 7547 9999 กด 0 ในวันและเวลาราชการ