Logo hospital
เบนเนอร์

คลินิกทั่วไป

1.คลินิกโรคทั่วไป
2.คลินิกตรวจสุขภาพ

คลินิกเฉพาะโรค

ตรวจเฉพาะโรค

คลินิกโรคหอบหืดและภูมิแพ้

ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

คลินิกเฉพาะทาง

ตรวจเฉพาะทาง
9 คลินิก

1.คลินิกอายุรกรรม
2.คลินิกเด็ก
3.คลินิกศัลยกรรม
4.คลินิกตา
5.คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว
6.คลินิกกระดูกและข้อ
7.คลินิกรักษ์ใจ(จิตเวช)
8.คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
9.คลินิกสูตินรีเวช

ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

กรุณาโทรนัดตรวจล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 0 7547 9999 ในวันและเวลาราชการ

คลินิกทั่วไป

คลินิกทั่วไป
การเปิดบริการ 24 ชั่วโมง

นายแพทย์รัชพล มาลา
นายแพทย์ปวีณ ตั้งงามสกุล
นายแพทย์พิสุทธิ์ รัตนธรรมมา
แพทย์หญิงนันท์นภัส เยาดำ
แพทย์หญิงชุติกาญจน์ เทพรักษ์
แพทย์หญิงมทินา งดงามทวีสุข
แพทย์หญิงชนัญชิดา วัชราภรณ์
แพทย์หญิงอาภาณี พรหมทอง
แพทย์หญิงณิชกานต์ บางเจริญวงศ์
นายแพทย์ธิษณ์ ตั้งกิจวนิชกุล
แพทย์หญิงอภิชญา เขมะพันธุ์มนัส
แพทย์หญิงณิชารีย์ ขยันยิ่ง
แพทย์หญิงปภาวดี สุขบุญทอง
นายแพทย์รัชต์ธร จรเสมอ

(สลับออกตรวจ)


คลินิกตรวจสุขภาพ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น

คลินิกเฉพาะโรค

คลินิกโรคภูมิแพ้และหอบหืด

👩🏼‍⚕️ผศ.นพ.ธีระพันธ์ สงนุ้ย
วันอังคาร เวลา 13.00-16.00 น.

ตารางแพทย์ออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

คลินิกเฉพาะทาง

คลินิกอายุรกรรม

👩🏼‍⚕️อ.พญ.ดวงกมล ศิริอาชวะวัฒน์
วันจันทร์ เวลา 08.30 ถึง 20.00 น.
วันอังคาร เวลา 08.00 ถึง 12.00 น.

👩🏼‍⚕️ผศ.พญ.วันดี ชั้นประเสริฐภิญโญ
วันอังคาร เวลา 13.00 ถึง 16.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 ถึง 12.00 น.
วันศุกร์ เวลา 13.00 ถึง 16.00 น.
วันเสาร์ (ทุกสปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)
เวลา 08.00 ถึง 12.00 น.

👩🏼‍⚕️อ. นพ.วีรเธียร ถวัลย์วงศ์ศรี
วันพุธ 08.00 ถึง 12.00 น.
วันศุกร์ 13.00 ถึง 16.00 น.

👩🏼‍⚕️พญ.สัญหพรรณ / พญ.พรณภัส
วันพุธ 08.00 ถึง 16.00 น.
คลินิกกุมารเวชกรรม (คลินิกเด็ก)

👩🏼‍⚕️ผศ.พญ.นนทพรรณ ผาสุข
วันจันทร์ เวลา 08.00 ถึง 16.00 น.
วันศุกร์ เวลา 13.00 ถึง 16.00 น.

👩🏼‍⚕️ผศ.นพ.ธีระพันธ์ สงนุ้ย
วันอังคาร เวลา 13.00 ถึง 16.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 ถึง 16.00 น.


👩🏼‍⚕️ผศ.นพ.ชัยวัฒน์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร
วันอังคาร เวลา 08.30-12.00 น.
วันพุธ เวลา 08.30-16.00 น.
วันศุกร์ เวลา 08.30-12.00 น.
คลินิกศัลยกรรม

👩🏼‍⚕️ เรือเอก นพ.พิชาญศักดิ์ บุญมาศ
วันอังคาร เวลา 08.00 ถึง 16.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 ถึง 16.00 น.

👩🏼‍⚕️นพ.สมชาย ไวกิตติพงษ์
วันจันทร์ เวลา 08.00 ถึง 16.00 น.
วันพุธ เวลา 08.00 ถึง 16.00 น.
วันศุกร์ เวลา 08.00 ถึง 16.00 น.
คลินิกตา

👩🏼‍⚕️ ผศ.นพ.ลั่นหล้า อุดมเวช
วันพุธ เวลา 08.00 ถึง 12.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 ถึง 16.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 16.00 - 20.00 น. ( สัปดาห์ที่ 1 และ 3 )

👩🏼‍⚕️นพ.จักรกฤษณ์ จูห้อง
วันอังคาร เวลา 08.00 ถึง 20.00 น.
วันพุธ เวลา 13.00 ถึง 16.00 น.

👩🏼‍⚕️ พญ.อาธิตญา เด่นวัฒนา
วันจันทร์ เวลา 16.00 ถึง 20.00 น.
วันพุธ เวลา 16.00 ถึง 20.00 น.

👩🏼‍⚕️นพ.นฤดม สัตยาวุธ
วันพฤหัสบดี เวลา 16.00 ถึง 20.00 น.(สัปดาห์ที่ 2 และ 4)
วันเสาร์ เวลา 08.00 ถึง 12.00 น.

👩🏼‍⚕️ พญ.สาริศา สุภาวิมล หรือ 👩🏼‍⚕️นพ.นฤดม สัตยาวุธ
วันศุกร์ เวลา 08.00 ถึง 16.00 น.
คลินิกสูตินรีเวช
👩🏼‍⚕️ นพ.อภิสิทธิ์ สาราลักษณ์
วันจันทร์ เวลา 17.00 ถึง 20.00 น. (สัปดาห์ที่ 3,4,5)
วันอังคาร เวลา 08.00 ถึง 12.00 น.
วันพุธ เวลา 13.00 ถึง 16.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 ถึง 20.00 น.

👩🏼‍⚕️พญ.รมย์ธีรา ศรีใส (Part time)
วันจันทร์ เวลา 17.00 ถึง 20.00 น. (สัปดาห์ที่ 1,2)
วันศุกร์ เวลา 17.00 ถึง 20.00 น.
วันเสาร์ เวลา 08.30 ถึง 12.00 น.

👩🏼‍⚕️นพ.ทวิซ พยัคฆมาศ (Part time)
วันอังคาร เวลา 08.00 ถึง 12.00 น. (สัปดาห์ที่ 2,4)

👩🏼‍⚕️นพ.กษมพล ชวนะชิต (Part time)
วันอังคาร เวลา 17.00 ถึง 20.00 น.
คลินิกรักษ์ใจ(จิตเวช) แบ่งเป็น 2 คลินิก

คลินิกรักษ์ใจ (ตรวจวินิจฉัย ประเมินโดยจิตแพทย์)
👩🏼‍⚕️อ.นพ.ปวรุตม์ พวงศรี
วันจันทร์ เวลา 08.00 ถึง 12.00 น.
วันอังคาร เวลา 08.00 ถึง 12.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 ถึง 12.00 น.
วันศุกร์ เวลา 08.00 ถึง 16.00 น.
หมายเหตุ วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
ออกตรวจ เวลา 08.00 - 16.00 น.

👩🏼‍⚕️นพ.ฐิรวัฒน์ อัครสุต
วันจันทร์ เวลา 08.00 ถึง 16.00 น.
วันอังคาร เวลา 08.00 ถึง 16.00 น.
วันพุธ เวลา 08.00 ถึง 16.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 ถึง 16.00 น.
วันศุกร์ เวลา 08.00 ถึง 16.00 น.

นางสาวหฤทัย จงไกรจักร (พยาบาลเฉพาะทาง)
คลินิกภูมิใจ (ให้คำปรึกษา รักษาด้วยจิตบำบัด)
ทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.00 น.

คลินิกกระดูกและข้อ
👩🏼‍⚕️อ.พญ.เพ็ญพรรณ เลิศวัฒนชัย
วันจันทร์ เวลา 08.00 น. ถึง 20.00 น.
วันพุธ เวลา 08.00-16.00 น.

👩🏼‍⚕️นพ.คณาพจน์ เพ็งเกตุ
วันอังคาร เวลา 08.00 ถึง 16.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 ถึง 20.00 น.
วันศุกร์ เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น.

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและฝังเข็ม

👩🏼‍⚕️อ. พญ.ยิ่งสุมาลย์ เจาะจิตต์
วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 ถึง16.00 น.
คลินิกโรคผิวหนัง เลเซอร์ผิวพรรณ และความงาม

👩🏼‍⚕️นพ.สศิษฎ์ ฟุ้งตระกูล
ทุกวันจันทร์และวันพุธ
เวลา 16.00 ถึง 20.00 น.

👩🏼‍⚕️นพ.วีรเธียร ถวัลย์วงศ์ศรี
ทุกวันพฤหัสบดี
เวลา 13.00 ถึง 16.00 น.

ตารางแพทย์ออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรนัดล่วงหน้า