คลินิกทั่วไป

1.คลินิกโรคทั่วไป
2.คลินิกตรวจสุขภาพ

คลินิกเฉพาะโรค

ตรวจเฉพาะโรค
2 คลินิก

1.คลินิกถันยเมตต์(เต้านม)
2.คลินิกโรคหอบหืดและภูมิแพ้

คลินิกเฉพาะทาง

ตรวจเฉพาะทาง
9 คลินิก

1.คลินิกอายุรกรรม
2.คลินิกเด็ก
3.คลินิกศัลยกรรม
4.คลินิกตา
5.คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว
6.คลินิกโรคเรื้อรัง
7.คลินิกกระดูกและข้อ
8.คลินิกรักษ์ใจ(จิตเวช)
9.คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

คลินิกพิเศษ

เปิดนอกเวลาหรือคลินิกที่เปิดเดือนละ 1 วัน จำนวน 4 คลินิก
1.คลินิกสูตินรีเวช
2.คลินิกตา
3.คลินิก หู คอ จมูก
4.คลินิกโรคผิวหนัง เลเซอร์ผิวพรรณ และความงาม

คลินิกทั่วไป

การเปิดบริการ
จ.-ศ. เวลา 08.00-20.00 น
ส.-อา และวันหยุดนักขัตกฤษ์ เวลา 08.00-12.00 น.
อาจารย์ พญ.อภิญญา รัตนสุวรรณ
อาจารย์ พญ.อรยา สินทอง
อาจารย์ พญ.จุฑามาศ ชูทอง
อาจารย์ พญ.จุฑามาศ วงศ์สุธีรา
กรุณาโทรนัดล่วงหน้า 0 7567 3022
คลินิกตรวจสุขภาพ
จ.-ศ. เวลา 08.00-16.00 น
กรุณาโทรนัดล่วงหน้า 0 7567 3082

คลินิกเฉพาะโรค

คลินิกถันยเมตต์(เต้านม)
ทุกวันจันทร์แรกของเดือน
เวลา 08.00-16.00 น.
อาจารย์ พญ. พิระดา ยินเจริญ
กรุณาโทรนัดล่วงหน้า 0 7567 3028
คลินิกโรคหอบหืดและภูมิแพ้
วันอังคาร เวลา 13.00-16.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น.
อาจารย์ นพ.ธีระพันธ์ สงนุ้ย
กรุณาโทรนัดล่วงหน้า 0 7567 3077

คลินิกเฉพาะทาง

คลินิกอายุรกรรม
วันพุธ เวลา 9.00-12.00 น.
วันศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.
อาจารย์ พญ.วันดี ชั้นประเสริฐภิญโญ
วันพุธ เวลา 13.00-16.00 น.
วันศุกร์ เวลา 9.00-12.00 น.
อาจารย์ พญ.นภารัตน์ สุขเกลี้ยง
กรุณาโทรนัดล่วงหน้า 0 7567 3021
คลินิกเด็ก
วันจันทร์และวันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
อาจารย์ พญ.นนทพรรณ ผาสุข
วันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 09.00-16.00 น.
อาจารย์ นพ.ธีระพันธ์ สงนุ้ย
วันพุธและวันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
อาจารย์ นพ.ชัยวัฒน์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร
กรุณาโทรนัดล่วงหน้า 0 7567 3077
คลินิกศัลยกรรม
วันจันทร์เวลา 08.00-16.00 น.
วันอังคาร เวลา 13.00-16.00 น.
อาจารย์ พญ.พิระดา ยินเจริญ
กรุณาโทรนัดล่วงหน้า 0 7567 3038
คลินิกตา
วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
พญ.สาริศา สุภาวิมล หรือ นพนฤดม สัตยาวุธ
กรุณาโทรนัดล่วงหน้า 0 7567 3023
คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว
วันพุธ เวลา 09.00-16.00 น.
รศ.นพ.อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์
(ยกเว้นพุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือน 9.00-12.00 น.)
กรุณาโทรนัดล่วงหน้า 0 7567 3024
คลินิกโรคเรื้อรัง
วันอังคาร เวลา 8.00-12.00 น.
อาจารย์ พญ.วันดี ชั้นประเสริฐภิญโญ
อาจารย์ พญ.นภารัตน์ สุขเกลี้ยง
กรุณาโทรนัดล่วงหน้า 0 7567 3021
คลินิกกระดูกและข้อ
วันจันทร์ เวลา 8.00-16.00 น.
วันอังคารและวันพุธ เวลา 8.00-12.00 น.
อาจารย์พญ.เพ็ญพรรณ เลิศวัฒนชัย
กรุณาโทรนัดล่วงหน้า 0 7567 3022
คลินิกรักษ์ใจ(จิตเวช) แบ่งเป็น 2 คลินิก
คลินิกตรวจใจ (ตรวจวินิจฉัย ประเมินโดยจิตแพทย์)
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ และวันศุกร์
เวลา 08.00-12.00 น.
อาจารย์ นพ.ปวรุตม์ พวงศรี
คลินิกภูมิใจ (ให้คำปรึกษา รักษาด้วยจิตบำบัด)
ทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
นางสาวหฤทัย จงไกรจักร (พยาบาลเฉพาะทาง)
กรุณาโทรนัดล่วงหน้า 0 7567 3022
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและฝังเข็ม
วันพฤหัสบดี เวลา 08.00-16.00 น.
อาจารย์ พญ.ยิ่งสุมาลย์ เจาะจิตต์
กรุณาโทรนัดล่วงหน้า 0 7567 3082

คลินิกพิเศษ

คลินิกสูตินรีเวช
วันพฤหัสบดีแรกของเดือน
เวลา 13.00-16.00 น.
นายแพทย์สุกิจ มหัธนันท์
กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
0 7567 3038
คลินิกตา
วันศุกร์ เวลา 16.00-20.00 น.
นายแพทย์.นฤดม สัตยาวุธ
แพทย์หญิง สาริศา สุภาวิมล
วันอาทิตย์ เวลา 8.00-12.00 น. (อาทิตย์แรกของเดือน)
อาจารย์ นพ.ลั่นหล้า อุดมเวช
กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
0 7567 3023
คลินิก หู คอ จมูก
ทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 1และ3 ของเดือน
เวลา 16.00-20.00 น.
แพทย์หญิงสิรินทร์ แซ่อึ้ง
กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
0 7567 3021
คลินิกโรคผิวหนัง เลเซอร์ผิวพรรณ และความงาม
ทุกวันจันทร์และวันพุธ
เวลา 16.00-20.00 น.
นายแพทย์สศิษฎ์ ฟุ้งตระกูล
กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
0 7567 3082