กิ่งกาชาดอำเภอท่าศาลา มอบบริจาค อาหารสำเร็จรูปและสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ป่วย

ขอขอบพระคุณ  กิ่งกาชาดอำเภอท่าศาลา นำมอบบริจาคโดย

นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าศาลา

ดร.กัตติกา ศรีมหาวโร  รองนายกกิ่งกาชาดอ.ท่าศาลา

อ.ละวิม  เอกมาตฤกุล  เลขา กิ่งกาชาดอำเภอท่าศาลา

อ.สมศรี ก้าวสมบูรณ์  หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์

อ.ปรีดา คงสุวรรณ กรรมการ

คุณไมตรี สุขแจ่ม กรรมการ

อ.สารภี เจริญพันธ์ กรรมการ และ คณะ

 มอบบริจาค อาหารสำเร็จรูปและสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ป่วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ร่วมต้านภัยโควิด 2019

โดยมี รศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร

ดร.มงคล ธีระนานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

นายแพทย์ลิขิต มาตระกูล รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาจารย์ ดร. นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและวิจัยโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้รับมอบ

ขอบุญกุศลนี้ดลบันดาลให้พบแต่ความโชคดี ประสบแต่ความสุขตลอดไปนะคะ

Leave a Reply