สิทธิประโยชน์ตอบแทนผู้บริจาคและ บุคคลในครอบครัว

Roman Pillar_1

การสมนาคุณตลอดชีพ สิทธิเฉพาะตัว
การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการรักษาพยาบาล
ค่าผ่าตัด 25 % ค่าคลอด 25 % ค่าห้อง 25 % (ไม่เกิน 90 วัน/ปี)

การสมนาคุณตลอดชีพ สิทธิเฉพาะตัว
การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการรักษาพยาบาล
ค่าผ่าตัด 50 % ค่าคลอด 50 % ค่าห้อง 50 % (ไม่เกิน 90 วัน/ปี)

การสมนาคุณตลอดชีพ รวมบุคคลในครอบครัว
การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการรักษาพยาบาล
ค่าผ่าตัด 50 % ค่าคลอด 50 % ค่าห้อง 50 % (ไม่เกิน 90 วัน/ปี)

การสมนาคุณตลอดชีพ รวมบุคคลในครอบครัว
การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการรักษาพยาบาล
ค่าผ่าตัด 100 % ค่าคลอด 100 % ค่าห้อง 100 %
(ไม่เกิน 2,500 บาท/วัน และไม่เกิน 90 วัน/คน/ปี )

Building_1

การสมนาคุณตลอดชีพ รวมบุคคลในครอบครัว
การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการรักษาพยาบาล
ค่าผ่าตัด 100 % ค่าคลอด 100 % ค่าห้อง 100 %
(ไม่เกิน 3,000 บาท/วัน และไม่เกิน 120 วัน/คน/ปี ) อื่นๆ 25 %

การสมนาคุณตลอดชีพ รวมบุคคลในครอบครัว
การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการรักษาพยาบาล
ค่าผ่าตัด 100 % ค่าคลอด 100 % ค่าห้อง 100 %
(ไม่เกิน 4,500 บาท/วัน และไม่เกิน 150 วัน/คน/ปี ) อื่นๆ 35 %

การสมนาคุณตลอดชีพ รวมบุคคลในครอบครัว
การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการรักษาพยาบาล
ค่าผ่าตัด 100 % ค่าคลอด 100 % ค่าห้อง 100 %
(ไม่เกิน 6,000 บาท/วัน และไม่เกิน 180 วัน/คน/ปี ) อื่นๆ 50 %

จำนวนมูลค่าของทรัพย์สินที่เสนอ พระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.)

100,000 บาทขึ้นไป
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.)

200,000 บาทขึ้นไป
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ท.ภ.)

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ท.ภ.)
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.)

500,000 บาทขึ้นไป
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.)

1,500,000 บาทขึ้นไป
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.)

จตุตถดิเรกคุฤณาภรณ์ (จ.ภ.)
ตติยดิเรกคุณาภรณ์ (ต.ภ.)

6,000,000 บาทขึ้นไป
ตติยดิเรกคุณาภรณ์ (ต.ภ.)

14,000,000 บาทขึ้นไป
ดิเรกคุณาภรณ์ (ท.ภ.)

ดิเรกคุณาภรณ์ (ท.ภ.)
ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.)

30,000,000 บาทขึ้นไป
ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.)

จารึกชื่อผู้บริจาค สบทบกองทุน

Room_1
Building_2