Walailak Hospital

ก่อสร้าง โรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในระยะเริ่มแรก ณ อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้บริการ แก่บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งสนับสนุนด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ แก่สำนักวิชากลุ่ม วิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัย โดยเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา และเปิดรักษาอย่างเป็นทางการแก่บุคคลภายนอก (Grand Opening) เมื่อ   วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งมีบุคคลสำคัญและผู้มีชื่อเสียงมาร่วมพิธีเปิดดังกล่าวจำนวนมาก อาทิ ผู้ว่าราชการ

ตามนโยบายการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2553 รัฐบาลได้จัดงบประมาณในการก่อสร้างจำนวนเงินประมาณ 5,600 ล้านบาท บนเนื้อที่ 405 ไร่ และเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนมีนาคม ปี 2559 โดยมีแผนก่อสร้าง จำนวน 7 อาคาร  ประกอบไปด้วย อาคาร A, B, C, D, E, F,และ G  ซึ่งในระยะแรกจะดำเนินการก่อสร้างจำนวน 5 อาคาร ได้แก่  A, B, C, D,และ F และจะแล้วเสร็จปลายปี พ.ศ. 2562 โดยเปิดให้บริการได้ในต้นปี 2564 จำนวน 120 เตียง

ก่อสร้าง กองทุน

          กองทุนพัฒนาศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560                  ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์                                   โดย   ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ ได้มีส่วนร่วมในการสร้างเสริม สนับสนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพให้โรงพยาบาล          ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการพัฒนาระบบการบริการสุขภาพ  และ ทันสมัยรองรับประชาชน                    ในภาคใต้ตอนบน

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดให้บริการแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) และแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ER) ในวันจันทร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2564

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ย้ายการบริการมายังอาคารสำนักงานใหญ่  ในวันจันทร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งในระยะแรก เปิดให้บริการแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) และแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ER) โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานพิธีเปิดในครั้งนี้

      สำหรับการให้บริการในตึกใหม่ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ จะให้บริการทั้งหมด 15 คลินิก ได้แก่ คลินิกทั่วไป, คลินิกตา, คลินิกตรวจสุขภาพ, คลินิกกระดูกและข้อ, คลินิกโรคหอบหืดและภูมิแพ้, คลินิกรักษ์ใจ(จิตเวช),          คลินิกอายุรกรรม, คลินิกสูตินรีเวช, คลินิกเด็ก, คลินิกโรคผิวหนัง, คลินิกศัลยกรรม, คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู, คลินิกวัคซีน, คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัวและคลินิกโรคเรื้อรัง และมีบริการเพิ่มเติม ได้แก่ การตรวจด้วยเครื่อง MRI (เครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า), CT Scan (เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์), Fluoroscopy (เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปี้ระบบดิจิตอล), Mammogram (การถ่ายเอกซเรย์เต้านม), Bone Densitometry(การตรวจดูความหนาแน่นของกระดูก), และUltrasound (เครื่องอัลตราซาวด์) สำหรับวันเวลาในการเปิดบริการ     ในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ให้บริการ เวลา 8.00 – 20.00 น.  ในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้บริการเวลา 8.00 – 12.00 น. และในปลายเดือนมกราคม 2565 นี้ ทางโรงพยาบาลศูนยการแพทย์ฯ จะเปิดบริการผู้ป่วยใน (IPD) จำนวน 120 เตียง  รวมถึงแผนกผู้ป่วยวิกฤต (ICU), แผนกห้องผ่าตัด (OR), แผนกห้องคลอดและแผนกทารกแรกคลอดอีกด้วย

       พิธีเปิดโรงพยาบาลครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา กล่าวต้อนรับ        นายแพทย์ลิขิต มาตระกูล รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวรายงาน และ          ดร.มงคล ธีระนานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานจัดงาน ทั้งนี้ยังมีผู้มีอุปการคุณที่ร่วมบริจาคเงินให้กับกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ สมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการพัฒนาระบบการบริการสุขภาพและทันสมัยรองรับประชาชนในภาคใต้ตอนบน

     สำหรับผู้ที่สนใจร่วมบริจาคสมทบทุนให้กับกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ สามารถร่วมบริจาคได้ดังนี้ โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา ชื่อบัญชี ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (รายได้เงินบริจาค) เลขที่บัญชี : 828-0936823  หรือเดินทางมาบริจาคด้วยตนเองที่ แผนกกองทุน อาคารอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.00 -16.00 น. สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 080-4058855 หรือ 0 7567 3059 กด 5

ข่าวรับ บริจาค

ขอขอบคุณ บริษัท ธวัชมอเตอร์ จำกัด

มอบเงินบริจาค จำนวน 500,000 บาท

เพื่อช่วยเหลือแพทย์ต้านภัยCOVID-19 ศูนย์การแพทย์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี

ดร.มงคล ธีระนานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว  ผู้อำนวยการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรพัฒน์ นาวารัตน์ รองผู้บริหารศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้รับมอบ

ข่าวรับ บริจาค

ขอขอบคุณ คุณจำเนียร สมจิตต์ และครอบครัว

มอบเงินบริจาค จำนวน 400,000 บาท

เพื่อสมทบทุนพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรพัฒน์ นาวารัตน์ และ

ศาสตราภิชาน ดร.จงกลณี เรืองอัมพร

รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้รับมอบ

ข่าวรับ บริจาค

ขอขอบคุณ บริษัท เจ.เอฟ. แอดวาน เมด จำกัด

นำโดย คุณณัฐพล ศิวินา

มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท

เพื่อสมทบทุนพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ดร.มงคล ธีระนานนท์ รองศาสตราจารย์

ดร.เกียรติกำจร กุศล ผู้ช่วยอธิการบดี

และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว

ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เป็นผู้รับมอบ

ข่าวรับ บริจาค

ขอขอบคุณ คุณยุวดี มหาศักดิ์พันธ์

บริษัท ตรวจสอบบัญชี เจ อาร์ ที จำกัด

มอบเงินบริจาค จำนวน 20,000 บาท

เพื่อสมทบทุนพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โดยมี ดร.มงคล ธีระนานนท์

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เป็นผู้รับมอบ

ข่าวรับ บริจาค

ขอขอบคุณ บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จำกัด
นำโดย คุณอลงกรณ์ สถาปัตยานนท์
มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท
เพื่อสมทบทุนพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โดยมี ดร.มงคล ธีระนานนท์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติกำจร กุศล
ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้รับมอบ

ข่าวรับ บริจาค

ขอขอบคุณ บริษัท ยีนพลัส จำกัด

มอบเงินบริจาค จำนวน 1,500,000 บาท

เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์,เครื่องมือ,  ชุดน้ำยาและสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานนิติเวชวิทยา

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เป็นผู้รับมอบ

ข่าวรับ บริจาค

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดี ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย นายสุเมธ มณีวัฒนา กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกันมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาผู้ชนะการประกวด คลิปวิดีโอ “Fund for WUH” เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์

จากใจผู้ให้ สู่ใจผู้รับ

ขอขอบพระคุณ ตระกูล “ปิยะอนันต์”  ที่มอบเงินบริจาค จำนวน 500,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โดยมี ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  รศ.ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส คณบดีสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ และ ผศ.จิรพัฒน์ นาวารัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ เป็นผู้รับมอบ