Walailak Hospital

ก่อสร้าง โรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในระยะเริ่มแรก ณ อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้บริการ แก่บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งสนับสนุนด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ แก่สำนักวิชากลุ่ม วิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัย โดยเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา และเปิดรักษาอย่างเป็นทางการแก่บุคคลภายนอก (Grand Opening) เมื่อ   วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งมีบุคคลสำคัญและผู้มีชื่อเสียงมาร่วมพิธีเปิดดังกล่าวจำนวนมาก อาทิ ผู้ว่าราชการ

ตามนโยบายการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2553 รัฐบาลได้จัดงบประมาณในการก่อสร้างจำนวนเงินประมาณ 5,600 ล้านบาท บนเนื้อที่ 405 ไร่ และเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนมีนาคม ปี 2559 โดยมีแผนก่อสร้าง จำนวน 7 อาคาร  ประกอบไปด้วย อาคาร A, B, C, D, E, F,และ G  ซึ่งในระยะแรกจะดำเนินการก่อสร้างจำนวน 5 อาคาร ได้แก่  A, B, C, D,และ F และจะแล้วเสร็จปลายปี พ.ศ. 2562 โดยเปิดให้บริการได้ในต้นปี 2564 จำนวน 120 เตียง

ก่อสร้าง กองทุน

        กองทุนพัฒนาศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่9พ.ย.พ.ศ.2560 โดยเล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นของการจัดตั้งกองทุน เพื่อช่วยส่งเสริมภาระและกิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ดำเนินไปอย่างคล่องตัวเมื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนา  ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี                                      วัตถุประสงค์ในการช่วยสนับสนุนกิจกรรมของโรงพยาบาล       ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน  การรักษาผู้ป่วยที่มีโรคที่ขับซ้อนหรือที่เรียกว่าโรคตติยภูมิ (Tertiary Care) จัดซื้อครุภัณฑ์ทาง การแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อให้บริการแบบ SMART HOSPITAL ซึ่งระบบก็ทำงานด้วยระบบไอทีหรือ ที่เรียกว่า เทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ นอกจากนี้ยังสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์หรือเป็นโรงเรียนแพทย์ ซึ่งเป็นการรองรับการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา

ขอแสดงความยินดี แด่ ผู้รับโล่กิตติการ ประจำปี 2566

              กองทุนพัฒนาศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ขอแสดงความยินดี แด่ “ผู้รับโล่กิตติการ”      ประจำปี 2566      ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ยิ่งต่อศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข่าวรับ บริจาค

                    ขอขอบคุณ มูลนิธิ พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง มอบบริจาคเงิน จำนวน 3,000,000 บาท          เพื่อสมทบทุนโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์    โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์อธิการบดี,รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีและรักษาการแทนผู้อำนวยโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และ  ดร.มงคล ธีระนานนท์   ผู้ช่วยอธิการบดีและประธานกองทุนพัฒนา  ศูนย์การแพทย์ เป็นผู้รับมอบ

ข่าวรับ บริจาค

ขอขอบคุณ คุณสาริษฐ์ บูรณะพันธ์  บริษัท ที อี คิว จำกัด   มอบบริจาคเงิน จำนวน 350,000 บาท เพื่อสมทบทุน           โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์อธิการบดี,                   รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดี   และรักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และดร.มงคล ธีระนานนท์                    ผู้ช่วยอธิการบดีและประธานกองทุนพัฒนาศูนย์การแพทย์    เป็นผู้รับมอบ

ข่าวรับ บริจาค

บริษัท นครทวดทองคอนกรีต จำกัด  คุณกิมกี  ชัยนิวัฒนา และครอบครัว  มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท        เพื่อสมทบทุนกองทุนพัฒนาศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์    โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี,    รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีและรักษาการแทน ผู้อำนวยโรงพยาบาล             ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ดร.มงคล ธีระนานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี  และศาสตราภิชาน ดร.จงกลณี เรืองอัมพร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เป็นผู้รับมอบ

จากใจผู้ให้ สู่ใจผู้รับ

ขอขอบพระคุณ ตระกูล “ปิยะอนันต์”  ที่มอบเงินบริจาค จำนวน 500,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  รศ.ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส คณบดีสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ และ ผศ.จิรพัฒน์ นาวารัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ เป็นผู้รับมอบ

ข่าวรับ บริจาค