Walailak Hospital

ก่อสร้าง โรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในระยะเริ่มแรก ณ อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้บริการ แก่บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งสนับสนุนด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ แก่สำนักวิชากลุ่ม วิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัย โดยเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา และเปิดรักษาอย่างเป็นทางการแก่บุคคลภายนอก (Grand Opening) เมื่อ   วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งมีบุคคลสำคัญและผู้มีชื่อเสียงมาร่วมพิธีเปิดดังกล่าวจำนวนมาก อาทิ ผู้ว่าราชการ

ตามนโยบายการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2553 รัฐบาลได้จัดงบประมาณในการก่อสร้างจำนวนเงินประมาณ 5,600 ล้านบาท บนเนื้อที่ 405 ไร่ และเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนมีนาคม ปี 2559 โดยมีแผนก่อสร้าง จำนวน 7 อาคาร  ประกอบไปด้วย อาคาร A, B, C, D, E, F,และ G  ซึ่งในระยะแรกจะดำเนินการก่อสร้างจำนวน 5 อาคาร ได้แก่  A, B, C, D,และ F และจะแล้วเสร็จปลายปี พ.ศ. 2562 โดยเปิดให้บริการได้ในต้นปี 2564 จำนวน 120 เตียง

ก่อสร้าง กองทุน

          กองทุนพัฒนาศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560                  ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์                                   โดย   ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ ได้มีส่วนร่วมในการสร้างเสริม สนับสนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพให้โรงพยาบาล          ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการพัฒนาระบบการบริการสุขภาพ  และ ทันสมัยรองรับประชาชน                    ในภาคใต้ตอนบน

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการ รักษาพยาบาลข้าราชการ ผ่านกระเป๋าสุขภาพของธนาคารกรุงไทย

รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย รศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวการให้บริการการใช้สิทธิ เบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และบริการชำระค่ารักษาพยาบาลผ่านกระเป๋าสุขภาพ บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยรพ.ศูนย์การแพทย์ฯ เป็น 1 ใน 6 โรงพยาบาลนำร่องที่พร้อมให้บริการ ได้ในปี 2565 หรือ ตั้งแต่ 20 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วให้แก่ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว สามารถลดขั้นตอนและลดความแออัดให้กับโรงพยาบาล และเป็นการยกระดับการให้บริการด้านสวัสดิการและรักษาพยาบาลให้แก่ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวในการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

ข่าวรับ บริจาค

ขอขอบคุณ อาจารย์และคณะนักศึกษาสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์                           มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท  เพื่อสมทบทุนกองทุนพัฒนาศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี, รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีและรักษาการแทนผู้อำนวยโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ดร.มงคล ธีระนานนท์         ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้รับมอบ

ข่าวรับ บริจาค

ขอขอบคุณ น้องอรปรียา ชำนิธุระการ
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท จากรางวัลpopular vote    การประกวด   โครงการ The influencer challenge contest      เพื่อสมทบทุนกองทุนพัฒนาศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์    โดยมี                ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี  เป็นผู้รับมอบ

ข่าวรับ บริจาค

ขอขอบคุณ คุณสุชา-คุณสุริยา กว้านเมธากุล                และครอบครัว  มอบเงินบริจาค จำนวน 500,000 บาท
เพื่อสมทบทุนกองทุนพัฒนาศูนย์การแพทย์   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   โดยมี                      ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี,        รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีและรักษาการแทน ผู้อำนวยโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ดร.มงคล ธีระนานนท์          ผู้ช่วยอธิการบดี  เป็นผู้รับมอบ

ข่าวรับ บริจาค

ขอขอบคุณ คุณเฉลิมชัย สุทธิสาร และ คุณวีระชล สุรินแก้ว
บริษัท บุญวิศวกรรม จำกัด  มอบเงินบริจาค                      เป็นมูลค่า 100,000 บาท  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์และการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี              รองอธิการบดีและ รักษาการแทน ผู้อำนวยโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้รับมอบ

ข่าวรับ บริจาค

ขอขอบคุณ คุณกิมกี  ชัยนิวัฒนา                            บริษัท นครทวดทองคอนกรีต จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนกองทุนพัฒนาศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์    โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี,    รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีและรักษาการแทน ผู้อำนวยโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,            ดร.มงคล ธีระนานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี   และ      ศาสตราภิชาน ดร.จงกลณี เรืองอัมพร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาล        ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เป็นผู้รับมอบ

ข่าวรับ บริจาค

ขอขอบคุณ คุณวิโรจน์   ศรีสุชาติ   มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท  เพื่อสมทบทุนกองทุนพัฒนาศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี,รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีและรักษาการแทน ผู้อำนวยโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,ดร.มงคล ธีระนานนท์  ผู้ช่วยอธิการบดีและ อ.พญ.ดวงกมล ศิริอาชวะวัฒน์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์          โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เป็นผู้รับมอบ

จากใจผู้ให้ สู่ใจผู้รับ

ขอขอบพระคุณ ตระกูล “ปิยะอนันต์”  ที่มอบเงินบริจาค จำนวน 500,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  รศ.ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส คณบดีสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ และ ผศ.จิรพัฒน์ นาวารัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ เป็นผู้รับมอบ