กิจกรรมกองทุน

Donate-Post

ขอขอบคุณ บริษัท ธวัชมอเตอร์ จำกัด

ขอขอบคุณ บริษัท ธวัชมอเตอร์ จำกัด  มอบเงินบริจาค จำนวน 500,000 บาท    เพื่อช่วยเหลือแพทย์ต้านภัยCOVID-19 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี  ดร.มงคล ธีระนานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว     

Read More »
Donate-Post

ขอขอบคุณ คุณจำเนียร สมจิตต์ และครอบครัว

ขอขอบคุณ คุณจำเนียร สมจิตต์ และครอบครัว มอบเงินบริจาค จำนวน 400,000 บาท เพื่อสมทบทุนพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรพัฒน์ นาวารัตน์ และ ศาสตราภิชาน ดร.จงกลณี เรืองอัมพร รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้รับมอบ

Read More »
Donate-Post

ขอขอบคุณ บริษัท เจ.เอฟ. แอดวาน เมด จำกัด

ขอขอบคุณ บริษัท เจ.เอฟ. แอดวาน เมด จำกัด นำโดย คุณณัฐพล ศิวินา  มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนพัฒนาศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ดร.มงคล ธีระนานนท์  รองศาสตราจารย์ดร.เกียรติกำจร กุศล ผู้ช่วยอธิการบดี และ

Read More »
Donate-Post

ขอขอบคุณ คุณยุวดี มหาศักดิ์พันธ์

ขอขอบคุณ คุณยุวดี มหาศักดิ์พันธ์  บริษัท ตรวจสอบบัญชี เจ อาร์ ที จำกัดมอบเงินบริจาค  จำนวน 20,000 บาท เพื่อสมทบทุนพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ดร.มงคล ธีระนานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เป็นผู้รับมอบ

Read More »
Donate-Post

ขอขอบคุณ บริษัท ยีนพลัส จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวน 1,500,000 บาท

ขอขอบคุณ บริษัท ยีนพลัส จำกัด   มอบเงินบริจาค จำนวน 1,500,000 บาท    เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์,เครื่องมือ,ชุดน้ำยา,สารเคมีและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับกลุ่มงานนิติเวชวิทยา  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้รับมอบ

Read More »
Donate-Post

ขอขอบคุณ บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จำกัด นำโดย คุณอลงกรณ์ สถาปัตยานนท์

     ขอขอบคุณ บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จำกัดนำโดย คุณอลงกรณ์ สถาปัตยานนท์มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาทเพื่อสมทบทุนพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยมี ดร.มงคล ธีระนานนท์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติกำจร กุศลผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้รับมอบ

Read More »