มอบรางวัลให้แก่นักศึกษาผู้ชนะการประกวด คลิปวิดีโอ “Fund for WUH”

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดี ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย นายสุเมธ มณีวัฒนา กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกันมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาผู้ชนะการประกวด คลิปวิดีโอ “Fund for WUH” เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์

Leave a Reply