ขอขอบคุณ คุณอนันท์ รักอริยะพงศ์ ประธานบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักงาน บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) อาคาร เอส พี อาเขต ถนนรามคำแหง กรุงเทพมหานคร มอบเงินบริจาคสมทบกองทุนพัฒนา            โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 500,000 บาท จากนายอนันท์ รักอริยะพงศ์ ประธานบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด โดยมี                                                                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว รักษาการแทนผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้รับมอบเงินบริจาค และ นายยุทธ เอี่ยมสอาด คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนางสมนึก ไอศูรย์พิศาลศิริ ร่วมเป็นเกียรติ

Leave a Reply