Previous
Next

วิดีทัศน์แนะนำ

การให้บริการ ณ ปัจจุบัน

เปิดบริการ ผู้ป่วยนอก
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.00-20.00 น.
วันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุด 8.00-16.00 น.

เปิดบริการ อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
เวลา 8.00-20.00 น.
เวลา 8.00-16.00 น. *เฉพาะเสาร์อาทิตย์และวันหยุด*

ภาพด้านหน้าแบบเอียงข้าง

ความก้าวหน้าการก่อสร้าง
โรงพยาบาลใหญ่(ระยะแรก 120 เตียง)

ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคาร
ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2562

WUH-Perspective_๑๙๐๙๑๘_0017

แผนการเปิดให้บริการในอนาคต

วางแผนการเปิดบริการเต็มรูปแบบ
จำนวน 750 เตียง

เป็นศูนย์ความเป็นเลิศ 5 ด้าน
1.ด้านศูนย์หัวใจ
2.ด้านศูนย์มะเร็ง
3.ด้านศูนย์ผิวหนัง
4.ด้านศูนย์ผู้สูงอายุ
5.ด้านเวชศาสตร์การท่องเที่ยว

ความก้าวหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาล

    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในระยะเริ่มแรก ณ อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้บริการ แก่บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งสนับสนุนด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ แก่สำนักวิชากลุ่ม วิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัย โดยเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา

    ตามนโยบายการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2553 รัฐบาลได้จัดงบประมาณในการก่อสร้างจำนวนเงิน 5,600 ล้านบาท บนเนื้อที่ 405 ไร่ และเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนมีนาคม ปี 2559 จำนวน 7 อาคาร  ประกอบไปด้วย อาคาร A, B, C, D, E, และ F ซึ่งระยะแรกจะแล้วเสร็จในสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 จำนวน 5 อาคาร ได้แก่ A B C D และF โดยเปิดให้บริการได้ในต้นปี 2564 เพื่อรับรองผู้มาใช้บริการมากกว่า 1,000,000 คนต่อปี

 

เปอร์เซนต์ความก้าวหน้าการก่อสร้าง(ระยะแรก 120 เตียง)

ความก้าวหน้าการก่อสร้าง 96%

แผนการเปิดให้บริการในอนาคต 750 เตียง

เปิดบริการ 120 เตียง

ระยะที่ 1 อาคาร เปิดให้บริการ A B C D

– แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ชั่วคราว) อาคาร C ชั้น Ground 

– ผู้ป่วยนอก 10 สาขาหลัก
   1.อายุรกรรม
   2.ศัลยกรรม
   3.กุมารเวชกรรม
   4.สูติ-นรีเวชกรรม
   5.เวชปฏิบัติครอบครัว
   6.เวชศาสตร์ฟื้นฟู
   7.เวชปฏิบัติทั่วไป
   8.จักษุ
   9.โสต ศอ นาสิก
   10.ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
– ผู้ป่วยใน สามัญ 61 เตียง, พิเศษ 47 เตียง และ ICU 12 เตียง
– ห้องคลอด 8 ห้อง
– ห้องผ่าตัด 6 ห้อง
– ห้องส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหารและผ่าตัดเล็ก 1 ห้อง              
– แผนกรังสีวิทยา อาคาร C ชั้น 1
– แผนกเทคนิคการแพทย์ อาคาร C ชั้น 1 และ ชั้น 2
– หน่วยรักษาศพ อาคาร C ชั้น Ground

2.งานสนับสนุนบริการ

– ซักฟอก
– โภชนาการ
– เตรียมพัสดุปลอดเชื้อและจ่ายกลาง

3.ตกแต่งภายใน อาคาร A B C D แล้วเสร็จ เพิ่มอีก 299 เตียง

เปิดบริการ 419 เตียง

 ระยะที่ 2 เปิดให้บริการ อาคาร A B C D
– แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ชั่วคราว) อาคาร C ชั้น Ground
– ผู้ป่วยนอก และคลินิกเฉพาะโรค 10 คลินิก
– ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 5 ศูนย์ (ศูนย์โรคผิวหนัง,ศูนย์โรคหัวใจ,ศูนย์โรคมะเร็ง,ศูนย์ผู้สูงอายุและ
ศูนย์เวชศาสตร์การท่องเที่ยวและเดินทาง)
– ผู้ป่วยใน  สามัญ   189 เตียง
              พิเศษ    69 เตียง
              ICU      12 เตียง
              PICU    10 เตียง
              NICU    10 เตียง
              SNB      9 เตียง
– ห้องคลอด 8 ห้อง
– ห้องผ่าตัด 11 ห้อง
– ห้องส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหารและผ่าตัดเล็ก 1 ห้อง              
– แผนกรังสีวิทยา อาคาร C ชั้น 1
– แผนกเทคนิคการแพทย์ อาคาร C ชั้น 1 และ ชั้น 2
– แผนกกายภาพบำบัด อาคาร B ชั้น 4
– แผนกนิติเวช อาคาร C ชั้น Ground

เปิดบริการ 550 เตียง

   อาคาร A B C D E

– แผนกอุบัติเหตุ
– ผู้ป่วยนอก  คลินิกพิเศษเฉพาะโรค
               คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
               คลินิกตรวจสุขภาพ
               คลินิกทันตกรรม
 – ผู้ป่วยใน   พิเศษ 59 เตียง
 – ผู้ป่วยใน   พิเศษรวม 60 เตียง
 – หอผู้ป่วยหนัก 12 เตียง
 – ห้องผ่าตัดใหญ่ 2 ห้อง  ห้องสวนหัวใจ 1 ห้อง
 – ศูนย์ส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหาร

  

เปิดบริการ 750 เตียง

– ผู้ป่วยใน    พิเศษ 200 เตียง
  ศูนย์ความเป็นเลิศ
        – ศูนย์เปลี่ยนถ่ายไขกระดูก
        – ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ
        – ศูนย์โรคสมองและระบบประสาท
        – ศูนย์ไตเทียม