การให้บริการ ณ ปัจจุบัน

เปิดบริการ ผู้ป่วยนอก
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.00-20.00 น.
วันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุด 8.00-16.00 น.

เปิดบริการ อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
เวลา 8.00-20.00 น.
เวลา 8.00-16.00 น. *เฉพาะเสาร์อาทิตย์และวันหยุด*

20190802_๑๙๐๘๐๒_0015 (Medium)

ความก้าวหน้าการก่อสร้าง
โรงพยาบาลใหญ่

ขณะนี้อยู่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคาร
ซึ่งดำเนินการไปแล้วกว่า 90%

แผนการเปิดให้บริการในอนาคต

วางแผนการเปิดบริการเต็มรูปแบบ
จำนวน 750 เตียง

เป็นศูนย์ความเป็นเลิศ 5 ด้าน
1.ด้านศูนย์หัวใจ
2.ด้านศูนย์มะเร็ง
3.ด้านศูนย์ผิวหนัง
4.ด้านศูนย์ผู้สูงอายุ
5.ด้านเวชศาสตร์การท่องเที่ยว

การให้บริการ ณ ปัจจุบัน

ตารางเวรแพทย์

ดูตารางแพทย์ออกตรวจ เพื่อมาให้ตรงวันที่มีคลินิกหรือวันที่แแพทย์ท่านนั้นๆ ออกตรวจ 

โทรสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 7567 3059

ผู้ป่วยนอกและคลินิกพิเศษ

เปิดบริการคลินิกเฉพาะทาง เฉพาะโรค และคลินิกทั่วไป                จำนวน 13 คลินิก

โทรสอบนัดล่วงหน้า โทร. 0 7567 3022 

ความก้าวหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาล

           มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในระยะเริ่มแรก ณ อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้บริการ แก่บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งสนับสนุนด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ แก่สำนักวิชากลุ่ม วิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัย โดยเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา 

           ตามนโยบายการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2553 รัฐบาลได้จัดงบประมาณในการก่อสร้างจำนวนเงิน 5,600 ล้านบาท บนเนื้อที่ 405 ไร่  และเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนมีนาคม ปี 2559 จำนวน 7 อาคาร  ประกอบไปด้วย อาคาร A, B, C, D, E, และ F ซึ่งคาดว่าก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2562 รับรองผู้มาใช้บริการมากกว่า 1,000,000 คนต่อปี 

รายละเอียดการก่อสร้าง

สัญญาจ้างก่อสร้างศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สัญญาเลขที่ 95/2558 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

ผู้ว่าจ้าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้รับจ้าง บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ผู้ควบคุมงาน นิติบุคคลร่วมทำงาน (consortium) พีคิวทีเอส
วันเริ่มงาน  ตามสัญญา 30 กรกฎาคม 2558
วันแล้วเสร็จ  ตามสัญญา 29 พฤษภาคม 2562  **ขยายเวลาเพิ่ม 29 กันยายน 2562**
ระยะเวลา ดำเนินงาน 1400 วัน
มูลค่างานก่อสร้าง 2,128,000,000 บาท

กลุ่มอาคารโรงพยาบาล

อาคาร A อาคารอำนวยการ ความสูง 4 ชั้น

อาคาร B, C อาคารโรงพยาบาล ความสูง 10 ชั้น

อาคาร D ศูนย์บริการทางการแพทย์ ความสูง 10 ชั้น

อาคาร E งานตอกเสาเข็ม (พื้นที่ส่วนขยายในอนาคต)

อาคาร F อาคารพลังงาน

กลุ่มอาคารบ้านพักบุคลากร

อาคารชุดโสด 4 ชั้น (แบบ R1) จำนวน 1 หลัง

อาคารชุดโสด 3 ชั้น (แบบ R2) จำนวน 1 หลัง

อาคารครอบครัว 3 ชั้น (แบบ R3) จำนวน 3 หลัง

บ้านพักบุคคลากร 2 ชั้น (แบบ R4) จำนวน 25 หลัง

กลุ่มสาธารณูปโภคภายนอก

สาธารณูปโภคภายนอกอาคารโรงพยาบาล

สาธารณูปโภคภายนอกอาคารบ้านพักบุคลากร

1.งานโครงสร้าง

2.งานสถาปัตยกรรม

3.งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

4.งานระบบประปาและสุขาภิบาล

5.งานป้องกันอัคคีภัย

6.งานระบบลิฟท์

7.งานระบบแก๊สทางการแพทย์

8.งานระบบปรับอากาศ

9.งานถมดิน งานถนน/ลานจอดรถ งานระบบระบายน้ำ

10.งานภูมิทัศน์และภูมิสถาปัตย์

11.งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

รายละเอียดการก่อสร้าง

ความก้าวหน้าการก่อสร้าง 90%

แผนการเปิดให้บริการในอนาคต 750 เตียง

เปิดบริการ 120 เตียง

ระยะที่ 1 อาคาร A B C D

– แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ชั่วคราว) อาคาร C ชั้น Ground 

– ผู้ป่วยนอก 10 สาขาหลัก
   1.อายุรกรรม
   2.ศัลยกรรม
   3.กุมารเวชกรรม
   4.สูติ-นรีเวชกรรม
   5.เวชปฏิบัติครอบครัว
   6.เวชศาสตร์ฟื้นฟู
   7.เวชปฏิบัติทั่วไป
   8.จักษุ
   9.โสต ศอ นาสิก
   10.ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
– ผู้ป่วยใน สามัญ 61 เตียง, พิเศษ 47 เตียง และ ICU 12 เตียง
– ห้องคลอด 8 ห้อง
– ห้องผ่าตัด 6 ห้อง
– ห้องส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหารและผ่าตัดเล็ก 1 ห้อง              
– แผนกรังสีวิทยา อาคาร C ชั้น 1
– แผนกเทคนิคการแพทย์ อาคาร C ชั้น 1 และ ชั้น 2
– หน่วยรักษาศพ อาคาร C ชั้น Ground

2.งานสนับสนุนบริการ

– ซักฟอก
– โภชนาการ
– เตรียมพัสดุปลอดเชื้อและจ่ายกลาง

3.ตกแต่งภายใน อาคาร A B C D แล้วเสร็จ เพิ่มอีก 299 เตียง

เปิดบริการ 419 เตียง

ระยะที่ 2 เปิดให้บริการ อาคาร A B C D

– แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ชั่วคราว) อาคาร C ชั้น Ground
– ผู้ป่วยนอก และคลินิกเฉพาะโรค 10 คลินิก
– ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 5 ศูนย์ (ศูนย์โรคผิวหนัง ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์โรคมะเร็ง ศูนย์ผู้สูงอายุ
และศูนย์เวชศาสตร์การท่องเที่ยวและเดินทาง)
– ผู้ป่วยใน  สามัญ   189 เตียง
              พิเศษ    69 เตียง
              ICU      12 เตียง
              PICU    10 เตียง
              NICU    10 เตียง
              SNB      9 เตียง
– ห้องคลอด 8 ห้อง
– ห้องผ่าตัด 11 ห้อง
– ห้องส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหารและผ่าตัดเล็ก 1 ห้อง              
– แผนกรังสีวิทยา อาคาร C ชั้น 1
– แผนกเทคนิคการแพทย์ อาคาร C ชั้น 1 และ ชั้น 2
– แผนกกายภาพบำบัด อาคาร B ชั้น 4
– แผนกนิติเวช อาคาร C ชั้น Ground

เปิดบริการ 550 เตียง

 อาคาร A B C D E

– แผนกอุบัติเหตุ
– ผู้ป่วยนอก  คลินิกพิเศษเฉพาะโรค
               คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
               คลินิกตรวจสุขภาพ
               คลินิกทันตกรรม
 – ผู้ป่วยใน   พิเศษ 59 เตียง
 – ผู้ป่วยใน   พิเศษรวม 60 เตียง
 – หอผู้ป่วยหนัก 12 เตียง
 – ห้องผ่าตัดใหญ่ 2 ห้อง  ห้องสวนหัวใจ 1 ห้อง
 – ศูนย์ส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหาร

 

เปิดบริการ 750 เตียง

– ผู้ป่วยใน    พิเศษ 200 เตียง
  ศูนย์ความเป็นเลิศ
        – ศูนย์เปลี่ยนถ่ายไขกระดูก
        – ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ
        – ศูนย์โรคสมองและระบบประสาท
        – ศูนย์ไตเทียม

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  222 หมู่ 10 

ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

โทร 0 7567 3011, 0 7567 3059   

E-mail : wuh_hospital@mail.wu.ac.th