Logo hospital
เบนเนอร์เบอร์ศูนย์การแพทย์ฯ

ประธาน

ผศ.นพ.ลั้นหล้า อุดมเวช

ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว

ผศ.จิรพัฒน์ นาวารัตน์

เลขานุการ

นายสราวุฒิ ปานประยูร

นางสาวพาขวัญ หมายปาน

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการ

นางสาวสลักฤทัย ทำสารกอง

กรรมการ

รับผิดชอบพื้นที่แผนกผู้ป่วยนอก

นางสาวกฤษณี ศรีเมือง

กรรมการ

รับผิดชอบพื้นที่แผนกปฎิบัติการทางการแพทย์

นายยึทธนันท์ นะหู

กรรมการ

รับผิดชอบพื้นที่แผนกแผนกจ่ายกลาง&ผ่าตัด

นางสาวฟาติน สันองค์

กรรมการ

รับผิดชอบพื้นที่แผนก IC

ภกญ.จิณณภัส เฮงประสาทพร

กรรมการ

รับผิดชอบพื้นที่แผนกเภสัช

นางสาวรัตน รัตนะ

กรรมการ

รับผิดชอบพื้นที่แผนกฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

นางสาวรรนิสา กิ้มภู่

กรรมการ

รับผิดชอบพื้นที่แผนกผู้ป่วยใน

นายวิทยา ปานประยูร

กรรมการ

ดูแลด้านสิ่งแวดล้อม (รวมห้องน้ำและลานจอดรถ)

นางสาวมณีรัตน์ สะสมสงค์

กรรมการ

ดูแลเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์

นางยุวะดี เอื่ยมต้นเค้า

กรรมการ

กรรมการพื้นที่แผนกบุคคล

นางฐิตารีย์ สุทธิจันทร์

กรรมการ

กรรมการรับผิดชอบพื้นที่แผนกอำนวยการ

นายประสิทธิชัย บุญส่ง

กรรมการ

รับผิดชอบพื้นที่แผนกวิศวกรรม

นางสาวปฐมาวดี บุญโนนแต้

กรรมการ

กรรมการด้านสิ่งแวดล้อม (รวมห้องน้ำและลานจอดรถ)

แผนปฏิบัติการกิจกรรม 5ส Green ประจำปีงบประมาณ 2565

ภาพกิจกรรม Big Cleaning

ภาพกิจกรรม Big Cleaning

ประมวลกิจกรรม Self - Audit

(จัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 )

แผนปฎิบัติกิจกรรม 5 ส