ประธาน

กำลังแต่งตั้ง

รองประธาน

นางสาวฟาติน สันองค์

พยาบาลวิชาชีพ

เลขานุการ

นางสาวศศิประภา โป๋ชัน

คณะกรรมการ

นางสาวภาวิณี สกุลวิโรจน์

เภสัชกร

นางสาวทรายขวัญ สุทธิพันธ์

พนักงานธุรการ

นางสาวพิมพ์ชนก ไกรนุกูล

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาววนิดา เพชรชำลิ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวศรวณีย์ คงทน

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวสุธันวา สุรพงษ์

ผู้ช่วยพยาบาล

นางสาววราภรณ์ สุจริตพันธ์

ผู้ช่วยพยาบาล

นางสาวศศิประภา โป๋ชัน

นักรังสีเทคนิค

นางสาวสุนิสา โคจีจุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายสราวุฒิ ปานประยูร

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวฉมธร ชูช่วยสุวรรณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวกฤษณี ศรีเมือง

นักเทคนิคการแพทย์

นายสราวุฒิ ปานประยูร

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวพาขวัญ หมายปาน

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวฉมธร ชูช่วยสุวรรณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายพีรชัย อินทรคำ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์

นางสาวสุนารัตน์ ยอดระบำ

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวชุดาณัฏฐ์ ขุนฤทธิ์แก้ว

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวฐิตารีย์ ศรีแก้วขวัญ

พนักงานธุรการ

นางสาวนัฐวรรณ พันธ์กำเหนิด

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวรุชดา หล้าจิ

เภสัชกร

นางสาวพาขวัญ หมายปาน

นักวิชาการสาธารณสุข

หัวหน้าคณะทำงาน

กำลังดำเนินการแต่งตั้ง

รองหัวหน้าคณะทำงาน

นางสาวฟาติน สันองค์

คณะทำงาน

นางสาวสุนารัตน์ ยอดระบำ

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวพิมพ์ชนก ไกรนุกูล

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวศรวณีย์ คงทน

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาววราภรณ์ สุจริตพันธ์

ผู้ช่วยพยาบาล

นางสาวนัฐวรรณ พันธ์กำเหนิด

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวสุธันวา สุรพงษ์

ผู้ช่วยพยาบาล

นางสาวชุดาณัฏฐ์ ขุนฤทธิ์แก้ว

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวนันทิดา นามวงศ์

เจ้าหน้าที่เวชระเบียน

นางสาวรุชดา หล้าจิ

เภสัชกร

นางสาวภาวิณี สกุลวิโรจน์

เภสัชกร

นางสาววนิดา เพชรชำลิ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวกฤษณี ศรีเมือง

นักเทคนิคการแพทย์

นางสาวศศิประภา โป๋ชัน

นักรังสีเทคนิค

นางสาวณัฏฐณิชา วัฒนศัพท์

ผู้ช่วยพยาบาล

นางสาวปทิตตา บุญญานุรักษ์

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวฐิตารีย์ ศรีแก้วขวัญ

พนักงานธุรการ

นางสาวทรายขวัญ สุทธิพันธ์

พนักงานธุรการ

นางสาวพาขวัญ หมายปาน

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวสุนิสา โคจีจุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

แผนการดำเนินงาน ปีงบ 2563

ภาพการตรวจประเมิน 30 กรกฎาคม 62

ภาพก่อนหลังการทำBig Cleaning

ภาพกิจกรรมอบรมดับเพลิง-หนีไฟ 25-26 มิถุนายน 62

ภาพกิจกรรมอบรม5ส ภายในหน่วยงาน วันที่ 4 และ 6 มิถุนายน 62

ภาพบรรยากาศาการตรวจ 5ส ครั้งที่1 12/02/62