ประธาน

อ.ดร.อรทัย นนทเภท

รองประธาน

นางสาวนันทกาญจน์ บุญช่วย

เลขานุการ

นางสาวฟาติน สันองค์

พยาบาลวิชาชีพ

คณะกรรมการ

นางสาวภาวิณี สกุลวิโรจน์

เภสัชกร

นางสาวทรายขวัญ สุทธิพันธ์

พนักงานธุรการ

นางสาวพิมพ์ชนก ไกรนุกูล

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาววนิดา เพชรชำลิ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวศรวณีย์ คงทน

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวสุธันวา สุรพงษ์

ผู้ช่วยพยาบาล

นางสาววราภรณ์ สุจริตพันธ์

ผู้ช่วยพยาบาล

นางสาวศศิประภา โป๋ชัน

นักรังสีเทคนิค

นางสาวสุนิสา โคจีจุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายสราวุฒิ ปานประยูร

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวฉมธร ชูช่วยสุวรรณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวกฤษณี ศรีเมือง

นักเทคนิคการแพทย์

นายสราวุฒิ ปานประยูร

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวพาขวัญ หมายปาน

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวฉมธร ชูช่วยสุวรรณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายพีรชัย อินทรคำ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์

นางสาวสุนารัตน์ ยอดระบำ

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวชุดาณัฏฐ์ ขุนฤทธิ์แก้ว

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวฐิตารีย์ ศรีแก้วขวัญ

พนักงานธุรการ

นางสาวนัฐวรรณ พันธ์กำเหนิด

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวรุชดา หล้าจิ

เภสัชกร

นางสาวพาขวัญ หมายปาน

นักวิชาการสาธารณสุข

หัวหน้าคณะทำงาน

อ.ดร.อรทัย นนทเภท

รองหัวหน้าคณะทำงาน

นางสาวนันทกาญจน์ บุญช่วย

คณะทำงาน

นางสาวสุนารัตน์ ยอดระบำ

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวพิมพ์ชนก ไกรนุกูล

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวศรวณีย์ คงทน

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาววราภรณ์ สุจริตพันธ์

ผู้ช่วยพยาบาล

นางสาวนัฐวรรณ พันธ์กำเหนิด

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวสุธันวา สุรพงษ์

ผู้ช่วยพยาบาล

นางสาวชุดาณัฏฐ์ ขุนฤทธิ์แก้ว

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวนันทิดา นามวงศ์

เจ้าหน้าที่เวชระเบียน

นางสาวรุชดา หล้าจิ

เภสัชกร

นางสาวภาวิณี สกุลวิโรจน์

เภสัชกร

นางสาววนิดา เพชรชำลิ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวกฤษณี ศรีเมือง

นักเทคนิคการแพทย์

นางสาวศศิประภา โป๋ชัน

นักรังสีเทคนิค

นางสาวณัฏฐณิชา วัฒนศัพท์

ผู้ช่วยพยาบาล

นางสาวปทิตตา บุญญานุรักษ์

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวฐิตารีย์ ศรีแก้วขวัญ

พนักงานธุรการ

นางสาวทรายขวัญ สุทธิพันธ์

พนักงานธุรการ

นางสาวพาขวัญ หมายปาน

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวสุนิสา โคจีจุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

แผนการดำเนินงาน

คะแนนการตรวจประเมินประเภทหน่วยงานขนาดใหญ่

ภาพบรรยากาศาการตรวจ 5ส ครั้งที่1 12/02/62

TOP