Logo hospital
เบนเนอร์เบอร์ศูนย์การแพทย์ฯ
ปกวัตถุประสงค์
เบนเนอร์
1. เพื่อให้ศูนย์การแพทย์ฯ มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัยในการทำงานและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
2. เพื่อให้ศูนย์การแพทย์ฯ มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัยในการทำงานและมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการทำงานเพื่อเป็นพื้นฐานในการก้าวสู่องค์การสมรรถนะสูง
3. เพื่อให้การดำเนินงาน 5ส เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการปฏิบัติงานในทุกระดับจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเข้าสู่การขอ HA
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. สามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ระดับความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม 5ส ในการประเมินคุณภาพประจำปี ไม่น้อยกว่า 4.95
3. ลดจำนวนความไม่พร้อมใช้ การสูญหาย