Logo hospital
เบนเนอร์เบอร์ศูนย์การแพทย์ฯ
โครงสร้าง 02-02-66

๐ ฝ่ายการแพทย์

- แผนกเวชศาสตร์ครอบครัว

- แผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

- แผนกอายุรกรรม

- แผนกกุมารเวชกรรม

- แผนกสูตินรีเวชกรรม

- แผนกออร์โธปิดิกส์

- แผนกจักษุวิทยา

- แผนกโสต ศอ นาสิก

- แผนกรังสีวิทยา

- แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

- แผนกพยาธิวิทยา

- แผนกนิติเวชวิทยา

- แผนกวิสัญญีวิทยา

- แผนกจิตเวช

- แผนกเวชศาสตร์ป้องกัน

- แผนกเวชปฏิบัติทั่วไป

- แผนกทันตกรรม

- แผนกแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ฝ่ายการแพทย์พิเศษ)

- แผนกแพทย์ทางเลือก (ฝ่ายการแพทย์พิเศษ)

- แผนกเวชกรรมสังคม (ฝ่ายการแพทย์พิเศษ)

๐ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

- แผนกห้องปฏิบัติการกลาง

- แผนกจุลชีววิทยา

- แผนกคลังเลือดและการบริการโลหิต

- แผนกห้องปฏิบัติการขั้นสูง

๐ ฝ่ายเภสัชกรรม

- แผนกเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก

- แผนกเภสัชกรรมผู้ป่วยใน

- แผนกเภสัชกรรมการผลิต

- แผนกบริหารเวชภัณฑ์

- แผนกวิชาการเภสัชกรรม

๐ ฝ่ายการพยาบาลผู้ป่วยนอก

- แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

- แผนกผู้ป่วยนอก

- แผนกสร้างเสริมสุขภาพ

๐ ฝ่ายการพยาบาลผู้ป่วยใน

- แผนกหอผู้ป่วยวิกฤต

- แผนกหอผู้ป่วยในสามัญ

- แผนกหอผู้ป่วยในพิเศษ

- แผนกทารกแรกคลอด

๐ ฝ่ายการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ

- แผนกห้องผ่าตัด

- แผนกห้องคลอด

- แผนกป้องกันการติดเชื้อ

- แผนกไตเทียม

๐ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- แผนกกองทุน

- แผนกวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

- แผนกนิติกร

- แผนกหน่วยจ่ายกลาง

- แผนกโภชนาการ

- แผนกซักรีด

- แผนกรักษาความปลอดภัย

- แผนกยานพาหนะ

- แผนกจ้างเหมาบริการ

- แผนกแม่บ้าน

๐ ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์การแพทย์ฯ

- แผนกคุณภาพ

- แผนกวิเคราะห์และจัดทำยุทศาสตร์การพัฒนา

- แผนกสารสนเทศ

- แผนกพัสดุ

- แผนกบัญชี

- แผนกการเงินและเวชระเบียน

- แผนกบุคคล