แพทย์
ดีเด่น

อาจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา

“ผมเชื่อว่าการสอนนักศึกษาแพทย์ไม่เพียงแค่สอนให้วิชาความรู้ แต่ต้องสอนให้เป็นแพทย์ที่ดีด้วย ทำอะไรให้ มองประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก และผมยึดหลักการทำเพื่อส่วนรวมเป็นหลักเสมอเช่นกัน เพราะหากสอนแต่นักศึกษาแล้ว ไม่ได้ทำเป็นตัวอย่าง นักศึกษาคนใด จะเชื่อในคำสอนและปฏิบัติตาม การคำนึงถึงเพื่อนมนุษย์เป็นอันดับแรกจึงเป็นดั่งปณิธานดังพระราชดำรัส ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”

   อาจารย์นายแพทย์ สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รองคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชวิทยา  1 ใน 3 ของจำนวนแพทย์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นสาขาวิชาที่มีแพทย์จำนวนไม่มากนักสำหรับแพทย์ด้านนิติเวช ซึ่งแพทย์สาขานี้จะต้องเรียนต่อในด้านนิติเวชศาสตร์ ซึ่งมีการเรียนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอีกด้วย อาจารย์นายแพทย์ สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปี พ.ศ. 2554 และศึกษาต่อวุฒิบัตรความเชี่ยวชาญด้านนิติเวช จากภาควิชานิติเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ.2555 เป็นเวลา 3 ปี อาจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา เริ่มทำงานที่แรกที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในตำแหน่งอาจารย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ วันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2554 ต่อมาในปี พ.ศ.2560 เป็นหัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และในปี พ.ศ.2561 ก็ได้ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จนถึงปัจจุบัน

   ด้วยความยึดมั่นในปนิธานการเป็นแพทย์และการเป็นอาจารย์ควบคู่กัน ทำให้คุณความดีของท่านเป็นที่ประจักษ์และยอมรับอย่างกว้างขวาง    ทำให้ท่านได้รับรางวัลมากมาย อาทิ อาจารย์แพทย์ผู้ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562 จากแพทยสภา ศิษย์เก่าดีเด่น รุ่นใหม่ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562 และศิษย์เก่าดีเด่น ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562 อีกด้วย นำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่ชาววลัยลักษณ์ทุกคน