ประวัติความเป็นมา

          ตามนโยบายการกระจายและขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ภูมิภาคภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2534 ตามโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีข้อความระบุถึงเรื่องการจัดตั้งระบบวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วยสำนักวิชาต่างๆ ได้แก่ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และสำนักวิชา ทันตแพทยศาสตร์ โดยมีศูนย์การแพทย์เป็นศูนย์กลางของทุกสำนักวิชา ทำหน้าที่ให้การศึกษา วิจัย และบริการด้านสุขภาพแก่สังคม  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ตระหนักดีว่า การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข เป็นปัญหาระดับประเทศและเป็นความต้องการเร่งด่วน จึงได้ทยอยเปิดรับนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในสาขาต่างๆ อย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ     แม้ว่าจะมีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ แต่มหาวิทยาลัยก็ยังได้ดำเนินการพัฒนาระบบสุขภาพ กับภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เช่นร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลชุมชน สถานีอนามัย และศูนย์บริการสุขภาพชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนตำบล และประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดทำโครงการพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้น เพื่อให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาสุขภาพอนามัยระดับปฐมภูมิของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยชุมชนมีส่วนร่วม ณ ศูนย์บริการสุขภาพชุมชน ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชได้อย่างมีประสิทธิภาพ แล้วขยายเครือข่ายออกไปในกลุ่มจังหวัดต่างๆ ของภาคใต้ตอนบน โดยเน้นการดำเนินการ 3 ด้าน ได้แก่
1) ด้านการผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน
2) ด้านการกระจายบุคลากรเหล่านี้ลงในพื้นที่ที่ต้องการได้อย่างต่อเนื่อง และ
3)ด้านการศึกษาวิจัยกระบวนการบริการสุขภาพต้นแบบในระดับปฐมภูมิให้มีประสิทธิภาพและได้จัดตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสุขภาพเพิ่มขึ้น
               ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยได้จัดทำกรอบแนวคิดของวิทยาลัยวิทยาการสุขภาพ (College of Health Sciences) เพื่อเป็นหน่วยประสานงานกับสำนักวิชาต่างๆ ในระบบวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อการใช้ทรัพยากร อันได้แก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และเครื่องมืออุปกรณ์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพอันจะทำให้การเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป ในส่วนของการเปิดหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ก่อตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และได้พัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตจนได้รับการับรองมาตรฐานจากแพทยสภาเพื่อให้เปิดรับนักเรียนได้ ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมโครงการผลิตแพทย์เพิ่มตามโครงการลงทุนขนาดใหญ่ (Mega Project) ของกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายคณะแพทยศาสตร์ใหม่ 6 สถาบัน โดยได้รับความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ในการผลิตแพทย์ตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ในขณะที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังไม่มีโรงพยาบาลที่เป็นแหล่งฝึกสำหรับนักศึกษาแพทย์ในระดับคลินิก การเรียนในระดับคลินิกจึงจัดให้มีขึ้น ณ โรงพยาบาลวชิระ จังหวัดภูเก็ต และ โรงพยาบาลศูนย์ตรัง จังหวัดตรัง ในปีการศึกษา 2551 จึงได้เปิดรับนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์เป็นปีแรก ในจำนวน 48 คน หลังจากนั้น 6 ปีเต็ม ในปี2557สำนักวิชาแพทยศาสตร์จึงได้มี บัณฑิตรุ่นแรกที่จบการศึกษาทั้งหมดและปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคใต้ตามความมุ่งหวังของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท และปณิธานของมหาวิทยาลัย
TOP