หน่วยงานภายใน

นางสลักฤทัย ปานประยูร
พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวปริยาภรณ์ บุญเรือง
พยาบาลวิชาชีพ

นางสาววิภาดา จินดามณี
ผู้ช่วยพยาบาล

นางสาวปัจมาภรณ์ บุษบรรณ
พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวนัฐวรรณ พันธ์กำเหนิด
พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวฟาติน สันองค์
พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวสุธันวา สุรพงษ์
ผู้ช่วยพยาบาล

นางสาวอังคณา มูสิกะ
พยาบาลวิชาชีพ

นายพิทักษ์ กูลระวัง
พนักงานเปล

นางสาวพิมพ์ชนก ไกรนุกุล
พยาบาลวิชาชีพ

นายสมใจ จันทรมณี
พนักงานขับรถพยาบาล

นายโสภณ ราชมุณี
พนักงานเปล

นางจารุพร ทองรุช
พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวสุนารัตน์ ยอดระบำ
พยาบาลวิชาชีพ

นายยุทธนันท์ นะหู
พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวชิดชนก แพนเดช
ผู้ช่วยพยาบาล

นางสาวพรใจ บัวหลง
นักเทคนิคการแพทย์

นางสาวกฤษณี ศรีเมือง
นักเทคนิคการแพทย์

นางสาวจรัญญา ทองเนื้องาม
ผู้ช่วยประจำห้องปฏิบัติการ

นางสาวภัทรินทร์ อิสระพิทักษ์กุล
เภสัชกร

นางสาวอาจารี บุญวงศ์
เภสัชกร

นางสาวเรวดี เยี่ยมแสง
พนักงานเภสัชกรรม

นางสาวภาวินี สกุลวิโรจน์
เภสัชกร

นายสราวุฒิ ปานประยูร
นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวพาขวัญ หมายปาน
นักวิชาการสาธารณสุข

นายนิยม ชุมเอียด
รังสีการแพทย์

นางสาวนันทกาญจน์ บุญช่วย
หัวหน้าสำนักงานศูนย์การแทย์

นางสาวฐิตารีย์ สุทธิ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เลขานุการ)

นางสาวนิภาภรณ์ พรหมทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(บัญชี)

นางสาววนิดา เพชรชำลิ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(การเงิน)

นางสาวสุนิสา โคจีจุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(พัสดุ)

นางสาวฉมธร ชูช่วยสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานประชาสัมพันธ์)

นางสาวจุฑาพร จูประจบ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบุคคล)

นายพีรชัย อินทรคำ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมฯ

นางสาวธัญญา วิชัย
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมฯ

นางยุวะดี เอี่ยมต้นเค้า
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบุคคล)

นายวิระศักดิ์ สุทธิจันทร์
นายช่างเทคนิค

นางสุนิฏฐ์ ทองจำเนียร
แม่บ้าน

นางสาวชุดาณัฏฐ์ ขุนฤทธิ์แก้ว
พยาบาลวิชาชีพ
TOP