หน่วยงานภายใน

นางสลักฤทัย ปานประยูร

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวนัฐวรรณ พันธ์กำเหนิด

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวฟาติน สันองค์

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวปริยาภรณ์ บุญเรือง

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาววิภาดา จินดามณี

ผู้ช่วยพยาบาล

นางสาวสุธันวา สุรพงษ์

ผู้ช่วยพยาบาล

นางสาวอังคณา มูสิกะ

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวพิมพ์ชนก ไกรนุกุล

พยาบาลวิชาชีพ

นายโสภณ ราชมุณี

พนักงานเปล

นายพิทักษ์ กูลระวัง

พนักงานเปล

นายสมใจ จันทรมณี

พนักงานขับรถพยาบาล

นางสาวปัจมาภรณ์ บุษบรรณ

พยาบาลวิาชีพ

นางจารุพร ทองรุช

พยาบาลวิชาชีพ

นางสุนารัตน์ ยอดระบำ

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวชุดาณัฏฐ์ ขุนฤทธิ์แก้ว

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวพรใจ บัวหลง

นักเทคนิคการแพทย์

นางสาวจรัญญา ทองเนื้องาม

ผู้ช่วยประจำห้องปฏิบัติการ

นางสาวภัทรินทร์ อิสระพิทักษ์กุล

เภสัชกร

นางสาวอาจารี บุญวงศ์

เภสัชกร

นางสาวภาวินี สกุลวิโรจน์

เภสัชกร

นางสาวสลิลรัตน์ จำลองกุล

เภสัชกร

นางสาวเรวดี เยี่ยมแสง

พนักงานเภสัชกรรม

นายยุทธนันท์ นะหู

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวชิดชนก แพนเดช

ผู้ช่วยพยาบาล

นายสราวุฒิ ปานประยูร

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวพาขวัญ หมายปาน

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวนันทกาญจน์ บุญช่วย

หัวหน้าสำนักงานศูนย์การแทย์

นางสาวฐิตารีย์ สุทธิจันทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวนิภาภรณ์ พรหมทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(การเงินและบัญชี)

นางสาววนิดา เพชรชำลิ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(การเงินและบัญชี)

นางสาวสุนิสา โคจีจุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(พัสดุ)

นางสาวฉมธร ชูช่วยสุวรรณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานประชาสัมพันธ์)

นางสาวจุฑาพร จูประจบ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบุคคล)

นายศรัณย์ เพียงจันทร์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมฯ

นายพีรชัย อินทรคำ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมฯ

นายวิระศักดิิ์ สุทธิจันทร์

นายช่างเทคนิค

นางสุนิฏฐ์ ทองจำเนียร

แม่บ้าน

นายนิยม ชุมเอียด

รังสีการแพทย์
TOP