หน่วยงานภายใน

นางสาวปัจมาภรณ์ บุษบรรณ
พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวปริยาภรณ์ บุญเรือง
พยาบาลวิชาชีพ

นางสาววิภาดา จินดามณี
ผู้ช่วยพยาบาล

นางสลักฤทัย ปานประยูร
พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวนัฐวรรณ พันธ์กำเหนิด
พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวสุธันวา สุรพงษ์
ผู้ช่วยพยาบาล

นางจารุพร ทองรุช
พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวฟาติน สันองค์
พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวสุนารัตน์ ยอดระบำ
พยาบาลวิชาชีพ

นายโสภณ ราชมุณี
พนักงานเปล

นางสาวพิมพ์ชนก ไกรนุกุล
พยาบาลวิชาชีพ

นายพิทักษ์ กูลระวัง
พนักงานเปล

นายสมใจ จันทรมณี
พนักงานขับรถพยาบาล

นางจารุพร ทองรุช
พยาบาลวิชาชีพ

นายยุทธนันท์ นะหู
พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวชิดชนก แพนเดช
ผู้ช่วยพยาบาล

นางสาวพรใจ บัวหลวง
นักเทคนิคการแพทย์

นางสาวกฤษณี ศรีเมือง
นักเทคนิคการแพทย์

นางสาวจรัญญา ทองเนื้องาม
ผู้ช่วยประจำห้องปฏิบัติการ

นางสาวภัทรินทร์ อิสระพิทักษ์กุล
เภสัชกร

นางสาวรุชดา หล้าจิ
เภสัชกร

นางสาวอาจารี บุญวงศ์
เภสัชกร

นางสาวเรวดี เยี่ยมแสง
พนักงานเภสัชกรรม

นางสาวภาวินี สกุลวิโรจน์
เภสัชกร

นายสราวุฒิ ปานประยูร
นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวพาขวัญ หมายปาน
นักวิชาการสาธารณสุข

นายนิยม ชุมเอียด
รังสีการแพทย์

นางสาวศศิประภา โป๋ชัน
รังสีการแพทย์

นางจินตนา กิจผดุง
รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานศูนย์การแพทย์

นางสาวฐิตารีย์ สุทธิ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานอำนวยการ)

นางสาวนิภาภรณ์ พรหมทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(บัญชี)

นางสาววนิดา เพชรชำลิ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(การเงิน)

นางสาวสุนิสา โคจีจุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(พัสดุ)

นางสาวฉมธร ชูช่วยสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานประชาสัมพันธ์)

นายพีรชัย อินทรคำ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมฯ

นางสาวธัญญา วิชัย
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมฯ

นางยุวะดี เอี่ยมต้นเค้า
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบุคคล)

นายวิระศักดิ์ สุทธิจันทร์
นายช่างเทคนิค

นางสุนิฏฐ์ ทองจำเนียร
แม่บ้าน

นางสาวชุดาณัฏฐ์ ขุนฤทธิ์แก้ว
พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวทิพย์สุดา ชายชูจีน
เวชระเบียน

นางสาวนันทิดา นามวงศ์
เวชระเบียน

นางสาวจิตตรา เพ็ชรอ่อน
เวชระเบียน

นางสาวฐิตารีย์ ศรีแก้วขวัญ
ธุรการ

นางสาวทรายขวัญ สุทธิพันธ์
ธุรการ