บุคลากรภายในโรงพยาบาล

ตำแหน่ง   
วิศวกร
นายณัฐกิตติ์ รัตนพันธ์ nattakit.ra@wu.ac.th
นางสาวภัทร์สภัสร์ เตชะธนวณิชย์ patspat.te@wu.ac.th
พยาบาลวิชาชีพ
นางจารุพร ทองรุช tjarupor@wu.ac.th
นางจารุวัล แสงหิรัญ jaruwan.sa@wu.ac.th
นางสาวชุดาณัฏฐ์ ขุนฤทธิ์แก้ว ksupawan@wu.ac.th
นางสาวณุภาวี ณะฤทธิ์ nupawee.na@wu.ac.th
นางสาวนัฐวรรณ พันธ์กำเหนิด nattawan.pa@wu.ac.th
นางสาวปทิตตา บุญญานุรักษ์ patitta.bo@wu.ac.th
นางสาวปัจมาภรณ์ บุษบรรณ bpatjama@wu.ac.th
นางสาวปัทมา ปานขาน patthama.pa@wu.ac.th
นางสาวพรนภา บุญคง pornnapa.bo@wu.ac.th
นางสาวพิมพ์ชนก ไกรนุกูล pimchanok.kr@wu.ac.th
นางสาวฟาติน สันองค์ fatin.sa@wu.ac.th
นายยุทธนันท์ นะหู yuttanan.na@wu.ac.th
นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วคงทน rattanaporn.ka@wu.ac.th
นางลนา นาคแก้ว lana.na@wu.ac.th
นางสาววรรนิสา กิ้มภู่ wannisa.ju@wu.ac.th
นางสาวศรวณีย์ คงทน sarawanee.kh@wu.ac.th
นางสลักฤทัย ปานประยูร salagruetai.pa@wu.ac.th
นางสาวสุนารัตน์ ยอดระบำ sunarat.yo@wu.ac.th
นางสาวหฤทัย จงไกรจักร haruthai.jo@wu.ac.th
นางสาวเจนจิรา ดำเอียด jenjira.da@wu.ac.th
นางสาวเพ็ญนิดา โตจีน phennida.to@wu.ac.th
เภสัชกร
ภกญ.ฑิตฐิตา พงศ์สวัสดิ์ thittita.po@wu.ac.th
ภกญ.ธัญลักษณ์ เอียดคง thanyalak.ai@wu.ac.th
ภกญ.ภัทรินทร์ อิสระพิทักษ์กุล patarin.is@wu.ac.th
ภกญ.ภาวิณี สกุลวิโรจน์ pawinee.sa@wu.ac.th
ภกญ.รุชดา หล้าจิ rutchada.la@wu.ac.th
ภกญ.อาจารี บุญวงศ์ ajaree.bo@wu.ac.th
นักเทคนิคการแพทย์
นางสาวกฤษณี ศรีเมือง kritsanee.sr@wu.ac.th
นางสาวพรใจ บัวหลวง pornjai.bu@wu.ac.th
นางสาวสุดาวรรณ ลิวัน sudawan.li@wu.ac.th
นักรังสีเทคนิค
นางสาวศศิประภา โป๋ชัน sasiprapha.po@wu.ac.th
นางสาวสิริมา พิชัยยุทธ์ sirima.pi@wu.ac.th
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์
นายณัฐกร สรรพบพิตร nattakorn.sa@wu.ac.th
นางสาวธัญญา วิชัย tanya.wi@wu.ac.th
นายพีรชัย อินทรคำ peerachai.in@wu.ac.th
นายศักรินทร์ กลีบแก้ว sakkarin.kl@wu.ac.th
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวพาขวัญ หมายปาน phakwan.ma@wu.ac.th
นายสราวุฒิ ปานประยูร sarawut.pa@wu.ac.th
ผู้ช่วยพยาบาล
นางสาวชิดชนก แพนเดช chidchanok.pa@wu.ac.th
นางสาวณัฏฐณิชา วัฒนศัพท์ nuttanicha.wa@wu.ac.th
นางสาวณัฐนรี รอบคอบ natnaree.rb@wu.ac.th
นางสาวณัฐนันท์ รักษาเมือง natthanan.rk@wu.ac.th
นางสาวนันท์นภัส หนูแก้ว nannapat.nu@wu.ac.th
นางสาววราภรณ์ สุจริตพันธ์ waraporn.su@wu.ac.th
นางสาววิภาดา จินดามณี wiphada.ch@wu.ac.th
นางสาววิไลลักษณ์ ดีซี wililak.dc@wu.ac.th
นางสาวสุธันวา สุรพงษ์ sutanva.su@wu.ac.th
นางสาวสุนิสา มุณีจักร์ sunisa.mu@wu.ac.th
นางสาวสุนิสา ยิ่งยง sunisa.yi@wu.ac.th
นางสาวสุภาวดี ดีช่วย supawadee.dc@wu.ac.th
นางสาวสุไฮลา หนูดมะหมัด suhaila.nu@wu.ac.th
พนักงานรังสีเทคนิค
นายนิยม ชุมเอียด niyom.ch@wu.ac.th
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
นายวิทยา ปานประยูร wittaya.pn@wu.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวฉมธร ชูช่วยสุวรรณ chamatorn.ch@wu.ac.th
นางฐิตารีย์ สุทธิจันทร์ titaree.su@wu.ac.th
นางสาวฐิตารีย์ ศรีแก้วขวัญ thitharee.sr@wu.ac.th
นางสาวธิดาพร เดชศักดาเมธากุล thidaporn.de@wu.ac.th
นางนิภาภรณ์ พรหมทอง nipaporn.su@wu.ac.th
นางสาวพวงเพชร ราชพิบูลย์ puangpet.ra@wu.ac.th
นางสาวพิชญาภา จารุเกียรติกุล phitchayapa.ja@wu.ac.th
นางสาวมณีรัตน์ สะสมสงค์ manirat.sa@wu.ac.th
นางสาวยุวธิดา คงศรี yuwatida.ko@wu.ac.th
นางยุวะดี เอี่ยมต้นเค้า yuwadi.ai@wu.ac.th
นางสาวรัตนา บริสุทธิ์ rattana.bo@wu.ac.th
นางสาววนิดา เพชรชำลิ pwanida@wu.ac.th
นางสาวสุชาวดี ไชยภูมิ suchawadee.ch@wu.ac.th
นางสาวสุนิสา โคจีจุล sunisa.kh@wu.ac.th
เจ้าหน้าที่เวชระเบียน
นางสาวทิพย์สุดา ชายชูจีน tipsuda.ch@wu.ac.th
นางธนัญญา จันทร์ภักดี thananya.ch@wu.ac.th
นางสาวนันทิดา นามวงศ์ nanthida.na@wu.ac.th
นางสาววรรณนิภา หีดน้อย wannipa.he@wu.ac.th
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
นางสาวพัชรี บุญแก้ว phatcharee.bo@wu.ac.th
นางสาววรรณี อะหลี wannee.al@wu.ac.th
นางอุราภรณ์ หวานแก้ว uraporn.hw@wu.ac.th
นายช่างเทคนิค
นายวิระศักดิ์ สุทธิจันทร์ swirasak@wu.ac.th
นายอัตพล แซ่ปัก attapon.sa@wu.ac.th
นายเริงวุฒิ เชาวลิต rungwut.ch@wu.ac.th
พนักงานธุรการ
นางทรายขวัญ โคจีจุล saikhwan.su@wu.ac.th
นางทัตพิชา ศิริรักษ์ tutpicha.an@wu.ac.th
นางสาวศุภกานต์ ช่วยชู suppakarn.ch@wu.ac.th
นายศุภชัย เพชรหัสษ์ supachai.pe@wu.ac.th
พนักงานเภสัชกรรม
นางสาวบงกช รัศมีกอบกุล bongkot.rt@wu.ac.th
นางสาวเรวดี เยี่ยมแสง revadee.yi@wu.ac.th
พนักงานเปล
นายจรูญ สะหะกุล jarun.sa@wu.ac.th
นางสาวนฤมล เวทยาวงศ์ naruemon.we@wu.ac.th
นายพิทักษ์ กูลระวัง phitak.ku@wu.ac.th
นายโสภณ ราชมุณี sopon.ra@wu.ac.th
พนักงานขับรถพยาบาล
นายณัฐวุฒิ ภัควันสกุล natthawut.pa@wu.ac.th
นายพิเชษฐ์ ดาบทอง pichet.da@wu.ac.th
นายสมใจ จันทรมณี somjai.ju@wu.ac.th
ผู้ช่วยประจำห้องปฏิบัติการ
นางสาวจรัญญา ทองเนื้องาม jaranya.th@wu.ac.th
แม่บ้าน
นางจินดา ชูรัตน์ jinda.ch@wu.ac.th
นางจิราภรณ์ วัยวัฒน์ wjirapor@wu.ac.th
นางศรีไล วันเหวก srilai.wa@wu.ac.th
นางสาวสุนิฎฐ์ ทองจำเนียร sunit.th@wu.ac.th