สารจากผู้บริหาร

นายแพทย์ ลิขิต มาตระกูล

รักษาการแทนผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สารจากรักษาการแทนผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์

เป็นที่ทราบกันว่าโรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่ให้บริการด้านสุขภาพ กระผมซึ่งได้มีโอกาสเข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ได้มีเป้าหมายที่จะต้องผลักดันให้โรพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะในเขตภาคใต้ตอนบนได้อย่างดีที่สุด ซึ่งกระผมมีแนวทางในการบริหารโรงพยาบาลที่ได้ให้ความสำคัญกับ 3 เรื่อง ดังนี้
1. องค์กร
2. บุคลากร
3. ผู้มาใช้บริการ

โดยจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการให้บริการ เพื่อรองรับการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนได้มากถึง 1,000,000 คนต่อปี โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เปิดให้บริการประชาชน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งอยู่ที่อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในรูปแบบของโรงพยาบาลนำร่องเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร และเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆ ก่อนจะเปิดทำการโรงพยาบาลเต็มรูปแบบในปี 2564 ซึ่งจะเปิดให้บริการ 120 เตียง และปี 2565 จะเปิดให้บริการ 419 เตียง โดยการพัฒนายังคงต้องใช้เวลาในการดำเนินการเพื่อไปสู่ความสำเร็จ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพงานและบุคลากรให้ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัย

ท้ายนี้กระผมในนามผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่มีความเชื่อมั่นให้ผมเข้ามาบริหารโรงพยาบาล กระผมมั่นใจว่าจะนำพาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ไปสู่การให้บริการที่ดีและทันสมัยในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านบุคลากรทางการแพทย์ และด้านการให้บริการวิชาการ อีกทั้งกระผมจะมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากร และพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป