Logo hospital
เบนเนอร์เบอร์ศูนย์การแพทย์ฯ

วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล

“โรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่มีสาขาความเชี่ยวชาญที่โดดเด่น จำนวน 5 สาขา มีความยืดหยุ่นในการให้บริการ และเป็นแหล่ง เรียนรู้แก่บุคลากรด้านการแพทย์ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนภายในปี พ.ศ. 2570

พันธกิจ(Mission)

คุณค่า (Intrinsic Value)

"โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงสุดในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน"

ค่านิยม (Core Values)

Directorofwuh65

ผศ.ดร.นพ. อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว

รักษาการแทนผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สารจากรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

             แนวคิดสำหรับการบริหารงานโรงพยาบาล ผมเล็งเห็นความสำคัญของคนในองค์กรเป็นหลัก การทำให้องค์กรเห็นภาพและแผนงานเดียวกันนั้น เป็น จุดเริ่มต้นที่ดีของการขับเคลื่อนโรงพยาบาล

               ผมจะผลักดันให้โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์เป็นโรงเรียนแพทย์และเป็นโรงพยาบาลสำหรับรองรับผู้ป่วยในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนและเติมเต็มด้วยด้วยอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงการให้บริการที่มีมาตรฐานและสิ่งที่ผมค่อนข้างให้ความสำคัญคือ Service Mind ของการบริการที่จะดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นมิตร พร้อมสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลที่มุ่งเน้นสุขภาพใจของผู้รับบริการ
   ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้บริหารที่ไว้วางใจให้ผมมีส่วนในการขับเคลื่อนโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ผมจะพัฒนาและสืบสานเจตนารมณ์ของผู้บริหาร ให้โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์เป็นโรงพยาบาลที่ดูแลประชาชนภาคใต้ตอนบนได้อย่างครบถ้วน