Logo hospital
เบนเนอร์
รายชื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อ.พญ.วันดี ชั้นประเสริฐภิญโญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

อ.พญ.นภารัตน์ สุขเกลี้ยง
ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์

อ.พญ.ดวงกมล ศิริอาชวะวัฒน์
ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ประสาทวิทยา

อ.พญ.เพ็ญพรรณ เลิศวัฒนชัย
ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

อ.พญ.พิระดา ยินเจริญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์

อ.นพ.ลั่นหล้า อุดมเวช
ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยา

อ.นพ.ธีระพันธ์ สงนุ้ย
ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้

อ.นพ.ชัยวัฒน์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร
ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยาและมะเร็งเด็ก

อ.พญ.นนทพรรณ ผาสุข
ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

อ.พญ.ยิ่งสุมาลย์ เจาะจิตต์
ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู

รศ.นพ.อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว

อ.นพ.ปวรุตม์ พวงศรี
ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช

อ.นพ.สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา
ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์