รายชื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาจารย์นพ.ธีระพันธ์ สงนุ้ย

กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้

อาจารย์นพ.ธารินทร์ เพ็ญวรรณ

เวชศาสตร์ครอบครัว

อาจารย์พญ.เพ็ญพรรณ เลิศวัฒนชัย

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

อาจารย์พญ.ฐาปนีย์ ไพรพิสุทธิ์

อายุรศาสตร์

อาจารย์นพ.วีรเธียร ถวัลย์วงศ์ศรี

อายุรศาสตร์

อาจารย์พญ.นภารัตน์ สุขเกลี้ยง

อายุรศาสตร์

อาจารย์นายแพทย์ลั่นหล้า อุดมเวช

จักษุวิทยา

อาจารย์นพ.ชัยวัฒน์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร

โลหิตวิทยาและมะเร็งเด็ก

อาจารย์พญ.พิระดา ยินเจริญ

ศัลยศาสตร์

อาจารย์พญ.วันดี ชั้นประเสริฐภิญโญ

อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

อาจารย์พญ.นนทพรรณ ผาสุข

กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

อาจารย์นพ.อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์

เวชศาสตร์ครอบครัว

อาจารย์นพ.สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา

นิติเวชศาสตร์

อาจารย์พญ.ดวงกมล ศิริอาชวะวัฒน์

อายุรศาสตร์
TOP