บริการผู้ป่วยใน

บริการผู้ป่วยใน เปิดให้บริการผู้ป่วยในจำนวน 16 เตียง ชาย 8 เตียง หญิง 8 เตียง  วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

TOP