คณะผู้บริหารโรงพยาบาล

อธิการบดี

ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์

ธวัชชัย ศุภประดิษฐ์ (9)

รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์

รูปผอลิขิตแบบมีพื้นหลัง

รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายแพทย์ลิขิต มาตระกูล

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

อาจารย์ นพ.สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

ผศ.กำไล สมรักษ์