Logo hospital
เบนเนอร์

การบริการ แผนกผู้ป่วยใน

ราคาห้องพัก

ห้องผู้ป่วยพิเศษ VIP
4,000 ฿ ราคา /คืน
  • ราคารวมอาหาร
ห้องพักญาติ
Previous
Next

ราคาห้องพัก

ห้องผู้ป่วยพิเศษ(เดี่ยว)
2,500 ฿ ราคา /คืน
  • ราคารวมอาหาร
Previous
Next

ราคาห้องพัก

ห้องผู้ป่วยวิกฤต ICU
2,000 ฿ ราคา /คืน
  • ราคารวมอาหาร
Previous
Next

ราคาห้องพัก

ห้องพิเศษรวม (แยกส่วน)
1,000 ฿ ราคา /คืน
  • ราคารวมอาหาร

ราคาห้องพัก

ห้องพิเศษรวม
700 ฿ ราคา /คืน
  • ราคารวมอาหาร

หมายเหตุ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ติดต่อสอบถามที่โรงพยาบาล โทร 0 7547 9999 หรือ 080 469 7447
ทุกวัน เวลา 08.00 - 24.00 น.

จำนวนเตียง 129 เตียง แบ่งเป็นแผนกต่างๆ ดังนี้

แผนกผู้ป่วยในพิเศษ

เปิดบริการ จำนวน 24 เตียง

แผนกผู้ป่วยในพิเศษรวม

เปิดบริการ จำนวน 61 เตียง

แผนกผู้ป่วยวิกฤต ICU

เปิดบริการ จำนวน 22 เตียง

แผนกผ่าตัด

เปิดบริการ จำนวน 7 ห้อง

แผนกทารกแรกคลอด

เปิดบริการ จำนวน 10 เตียง

แผนกห้องคลอด

เปิดบริการ จำนวน 12 เตียง